Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Διακηρύξεις Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού συντήρησης ΠΣΔ

Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού συντήρησης ΠΣΔ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου  «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για διάστημα έξι (6) μηνών», Υποέργο 2 «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ» που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για να προμηθευτεί εξοπλισμό λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Περιγραφή προμήθειας

Αναλυτικότερα, η παρούσα διακήρυξη συνιστάται από την προμήθεια των κάτωθι:

 1. Δρομολογητής κύριου κόμβου
 2. Δρομολογητής περιφερειακού κόμβου
 3. Τροφοδοτικό για δρομολογητή Cisco7600
 4. Τροφοδοτικό για δρομολογητή Cisco3845 
 5. Cisco 512MB (2x256MB) 7200 NPE-G1 Approved Main Memory Kit
 6. Μετατροπέας σειριακής θύρας  από USB σε RS232
 7. Συσκευή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (PDU)
 8. Optical Gigabit SFP για Lenovo switch G7028
 9. Δίσκος για εξυπηρετητή HP DL 380 G5
 10. Μνήμη 64GB για HP server (HP DL160 Gen9 8SFF CTO Server)
 11. Patchcord UTP cat5e σε διάφορα μήκη
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Π560/2.8.2016
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για διάστημα έξι (6) μηνών»
   
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα του ΙΤΥΕ (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26 504 Πάτρα)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόχειρος  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,11€, - ΦΠΑ: 11.612,90€ )
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά σε κάθε περίπτωση (ακόμη και αν η σύμβαση υπογραφεί μετά την 20/11/2016) το αργότερο μέχρι την 31/12/2016.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη  8/9/2016 και ώρα 12:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η έδρα του ΙΤΥΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 8/9/2016 και ώρα 13:00 μ.μ.


Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα για να παραλάβετε το τεύχος

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις