Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Διακηρύξεις Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016 - 2017», Υποέργο 3 «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2017» που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για να προμηθευτεί εξοπλισμό λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Περιγραφή προμήθειας

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του Διαγωνισμού συνιστάται στην προμήθεια των κάτωθι:

 1. Ανανέωση αδειών χρήσης για το λογισμικό παρακολούθησης δικτύου
 2. Οπτικοί προσαρμογείς LX/LH για Cisco 3845 / Cisco 3560G
 3. Τροφοδοτικό για δρομολογητή Cisco7600
 4. Τροφοδοτικό για δρομολογητή Cisco3845
 5. Καμπίνα δίσκων για Σύστημα Αποθήκευσης ΙΒΜ Storwize V7000
 6. Δίσκος για Σύστημα Αποθήκευσης ΙΒΜ Storwize V7000
 7. Patchcord optical Single Mode SC/LC 3m
 8. Συσκευή πρόσβασης σειριακών θυρών διαχείρισης δικτυακών συσκευών (console server)
 9. Επέκταση εγγύησης για δρομολογητές Cisco

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Π 909/27.10.2017
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016 - 2017»
   
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα του ΙΤΥΕ (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26 504 Πάτρα)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικς διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και των συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 60.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,10€, - ΦΠΑ: 11.612,90€).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά σε κάθε περίπτωση (ακόμη και αν η σύμβαση υπογραφεί μετά την 19/11/2017) το αργότερο μέχρι την 29/12/2017.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 15:00.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η έδρα του ΙΤΥΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 10.11.2017  και ώρα 15:30.


Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα για να παραλάβετε το τεύχος

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διακηρύξεις
Διαβουλεύσεις