Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών

Στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών πραγματοποιείται Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα.

Η Β΄ Φάση Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα προγράμματα σπουδών ξεκινά από τις 17-02-2012 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Μαρτίου του 2012.
 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Δ/ντές, τους Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης θα φροντίσουν ώστε για την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των πιλοτικών Σχολικών Μονάδων, να αξιοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τα Π.Δ. 200 & 201/98 εργάσιμες ημέρες.
 
Για τους Εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τη συμμετοχή τους στη Β΄ Φάση Επιμόρφωσης, προβλέπεται απαλλαγή μίας ημέρας από τα διδακτικά τους καθήκοντα.