Μαθητική Πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Η συγκεκριμένη πύλη αποτελεί μία ξεχωριστή περιοχή ειδικά για τους μαθητές με σκοπό την ενθάρρυνση τους στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και του Διαδικτύου.