Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης Οργανογράμματος.

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε OpenOffice Calc(.ods) που θα διατίθεται με άδεια χρήσης EUPL (http://www.osor.eu/eupl) για την διαχείριση Οργανογραμμάτων που θα προβλέπει την καταχώριση των μονάδων και των εργαζομένων ενός οργανισμού.

Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε μορφή xml και pdf (για εκτύπωση), ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να εισαχθούν σε ανάλογου σχήματος βάσης δεδομένων mysql.

Τα παραδοτέα είναι: Η εφαρμογή σε αρχείο calc (.ods), υπόδειγμα αρχείου με δεδομένα, τεκμηρίωση και οδηγίες χρήσης. Το έργο είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Η αποζημίωση μετά την τελική υποβολή των παραδοτέων ορίζεται στα 3.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν περιγραφή των εργασιών και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η πρόταση δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τις 900 λέξεις και το βιογραφικό τις 300 λέξεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010, σε ηλεκτρονική μορφή στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:organogramma