Το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης

 Πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Αθήνα Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών 20 – 21 Δεκεμβρίου 2013 

Το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στην ιστορία της εκπαίδευσης του Δυτικού κόσμου. Αναπτύχθηκε ως μια εναλλακτική πρόταση εκπαίδευσης στις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα υπολογίζεται ότι περισσότερα από 22.000 σχολεία σε 110 τουλάχιστον χώρες εφαρμόζουν ένα σύστημα εκπαίδευσης βασισμένο στις αρχές του Μοντεσσοριανού σχολείου, το οποίο όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων προσαρμόστηκε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ώστε να αντιστοιχεί στις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες κάθε χώρας. Στην Ελλάδα το σύστημα της Μοντεσσόρι εισάγεται το 1936 από τη Μαρία Γουδέλη και εφαρμόζεται αρχικά στο νηπιαγωγείο και μετά τον πόλεμο στο δημοτικό σχολείο, ενώ παράλληλα ιδρύονται και λειτουργούν αρκετά μοντεσσοριανά σχολεία κυρίως στην Αθήνα. Όπως αναγνωρίζουν οι μελετητές της εκπαίδευσης, το Μοντεσσοριανό πρόγραμμα εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από μια συνοχή, η οποία δεν συναντάται στα προγράμματα άλλων σχολείων, ενώ οι διδακτικές πρακτικές του αποτελούν παραδείγματα μιας παιδο-κεντρικής παιδαγωγικής με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, οι θεωρητικές οπτικές, οι διδακτικές πρακτικές και τα εκπαιδευτικά υλικού του Μοντεσσοριανού συστήματος έχουν επηρεάσει όλες σχεδόν τις θεωρητικής προσεγγίσεις της μάθησης και της διδασκαλίας στην παιδική ηλικία. Παρά τα δεδομένα αυτά, όμως, το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως περιθωριακό, να εγείρει αμφισβητήσεις και να αγνοείται από τις σύγχρονες προσπάθειες μεταρρύθμισης του σχολείου, ενώ ουσιαστικά δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εκπαιδευτικής έρευνας. Το συνέδριο οργανώνεται από το Ίδρυμα Σωτήρης & Μαρία Γουδέλη σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν και να συζητηθούν, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών και εκπαιδευτικών, τα τρέχοντα προβλήματα και οι μελλοντικές προοπτικές του Μοντεσσοριανού συστήματος εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες.

Στο συνέδριο θα γίνει δεκτός και περιορισμένος αριθμός εισηγήσεων έπειτα από κρίση τους από Επιστημονική Επιτροπή. Ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εισηγήσεις οι οποίες εκθέτουν προγράμματα, δραστηριότητες και εμπειρίες Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη Μοντεσσοριανή αγωγή, δραστηριότητες και προβληματισμούς για τις σχέσεις μοντεσσοριανής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής καθώς και εισηγήσεις οι οποίες προσεγγίζουν την μοντεσσοριανή εκπαίδευση από φιλοσοφικές, επιστημολογικές ή παιδαγωγικές οπτικές.
 
Εκτεταμένες περιλήψεις των προτεινόμενων εισηγήσεων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 στη διεύθυνση dchasapis@ecd.uoa.gr
Πληροφορίες: Δημήτρης Χασάπης, dchasapis@ecd.uoa.gr, τηλ. 6955 462666