Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΠΣΔ για τα έτη 2021, 2022».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για τα έτη 2021, 2022.

Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 2020–2022 (ΠΚ 2016ΣΕ04400000)» με  Κωδικό MIS 2020ΣΕ54700001.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια εξοπλισμού καθώς και υπηρεσίες επέκτασης της υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου κορμού (backbone) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και του Κέντρου Δεδομένων του.  Συγκεκριμένα ζητούνται:

 1. Επέκταση του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων Dell SC5020F και IBM Storwize V7000
 2. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των κεντρικών υποδομών (δίκτυο και datacenter) του ΠΣΔ.
 3. Ανανέωση/επέκταση άδειας ή υποστήριξης λογισμικών:
  • Παρακολούθησης του Δικτύου Διανομής.
  • Διαχείρισης/κατασκευής των ιστοσελίδων χρηστών του ΠΣΔ.
  • Λειτουργικών συστημάτων Windows Server και βάσης δεδομένων Microsoft SQL server.
 4. Ανανέωση αδειών συστήματος προστασίας CheckPoint Cloud Guard.
 5. Λοιπού υλικού/ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης.

Στοιχεία διαγωνισμού

Π353/27.05.2021 - Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ΠΣΔ για τα έτη 2021, 2022 στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020-22 (ΠΚ 2016ΣΕ04400000)

Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
Αριθμός και / Ημερομηνία Διακήρυξης: Π353/27-05-2021
Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 132038,1
Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021, 2022»
Προϋπολογισμός Δαπάνης: 193.548,39 € πλέον ΦΠΑ 24%
(συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 240.000,00 €)
Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
Προθεσμία Ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ έως την: Δευτέρα 05/07/2021 και ώρα 13:00
Έντυπη υποβολή Προσφορών: Πέμπτη 08/07/2021 και ώρα 13:00
(εντός 3 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή)
Διενέργεια Διαγωνισμού / Αποσφράγιση προσφορών: Παρασκευή 09/07/2021 και ώρα 13:00
Τρόπος Υποβολής Προσφορών:   Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Σχετικά αρχεία: