Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου 2019

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  76264

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το έτος 2019.

Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016 – 2019»

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  1. Δίσκοι για σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ( Dell All Flash SAN Storage)
  2. Ανταλλακτικά συστημάτων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου
  3. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού
  4. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακών συσκευών και συστημάτων αποθήκευσης.
  5. Ανανέωση υποστήριξης και αδειών Λογισμικού
  6.  Προμήθεια λογισμικού
  7. Σύστημα Προστασίας Δικτύου Κέντρου Δεδομένων Διαδικτυακής Πρόσβασης- Firewall
Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π658/4.07.2019
Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2019»
Προϋπολογισμός Δαπάνης: € 96.774,19 πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €120.000,00)
Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: 12/7/2019 και ώρα 13:00
Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ 16/7/2019 και ώρα 13:00
Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:   22/7/2019 και ώρα 13:00
Τρόπος Υποβολής Προσφορών: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.