Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  62423

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το έτος 2018.

Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016 – 2017 - 2018»

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  1. Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ( All Flash SAN Storage)
  2. Οπτικοί προσαρμογείς και οπτικά Patchcord
  3. Ανανέωση αδειών χρήσης και υποστήριξης λογισμικού
  4. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού
  5. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακών συσκευών και συστημάτων αποθήκευσης.
  6. Λογισμικό Διαχείρισης Πακέτων Φιλοξενίας Εφαρμογών Web (Web Hosting Control Panel )
Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π891/03.08.2018
Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2018»
Προϋπολογισμός Δαπάνης: € 96.774,19 πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €120.000,00)
Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: 3/9/2018 και ώρα 12:00.
Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ 7/9/2018 και ώρα 17:00
Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:   13/9/2018 και ώρα 12:00
Τρόπος Υποβολής Προσφορών: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.