Αναζήτηση εργασίας

Στο πεδίο αναζήτηση εργασίας που παρουσιάζεται στην εικόνα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραμετροποιημένη αναζήτηση μίας εργασίας με κριτήρια όπως το κείμενο της εργασίας, η ετικέτα, η ημερομηνία λήξης. Μπορείτε τέλος να αποθηκεύσετε την αναζήτησή σας σε μία λίστα, δίνοντας ένα αντιπροσωπευτικό όνομα στη λίστα ώστε να διευκολυνθείτε μελλοντικά, εάν θελήσετε να πραγματοποιήσετε την ίδια ή παρόμοια αναζήτηση. Η διαδικασία της αναζήτησης παρουσιάζεται αναλυτικά στην παρακάτω Εικόνα.

 Παράδειγμα αναζήτησης με κείμενο τη λέξη sch
Παράδειγμα αναζήτησης με κείμενο τη λέξη sch