Προσωπικές πληροφορίες

Στην παρούσα καρτέλα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Προκαθορισμένα η ταυτότητά σας είναι ο λογαριασμός που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές όπως ο τρόπος εμφάνισης του ονόματός σας, καθώς και η δημιουργία μίας νέας ταυτότητας. Δημιουργώντας μία νέα ταυτότητα, μπορείτε να την ορίσετε ως προκαθορισμένη επιλέγοντας την από το μενού που εμφανίζεται στην παρακάτω Εικόνα, όπου ο χρήστης test user 1 επιλέγεται ως η προκαθορισμένη ταυτότητα του χρήστη user_1.

Παράδειγμα αλλαγής στοιχείων στον χρήστη test user 1
Παράδειγμα αλλαγής στοιχείων στον χρήστη test user 1