Αποστολή email μέσω φόρμας αλληλογραφίας

Για χρήση την αποστολή email μέσω της ιστοσελίδας σας και συγκεκριμένα μέσω της «Φόρμας  Επαφής» στο μενού «Επικοινωνία», αρχικά θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον php mailer βάσει των σχετικών οδηγιών  Συγκρατήστε τα ακόλουθα στοιχεία (1 ως 4 της εικόνας):

alt

Στη συνέχεια μεταβείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον του ιστοτόπου σας και στη διαδρομή: Ιστότοπος → Γενικές Ρυθμίσεις → Διακομιστής → Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, καταχωρήστε τα στοιχεία του php mailer σας . Για τις υπόλοιπες επιλογές των ρυθμίσεων δείτε τη παρακάτω εικόνα:

alt

Κάντε μια δοκιμαστική αποστολή ενός email και θα πρέπει να λάβετε το παρακάτω μήνυμα:

alt