Μεταφορά ενός τοπικού Joomla στον Web Server του ΠΣΔ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταφορά τοπικών αρχείων Joomla
  Κάνοντας χρήση ενός προγράμματος FTP μεταφέρετε όλα τα τοπικά αρχεία του Joomla στον χώρο σας στο ΠΣΔ.
 2. Εξαγωγή της βάσης δεδομένων
  Συνδεθείτε στο τοπικό phpmyadmin (συνήθως μέσω του URL http://localhost/phpmyadmin), επιλέξτε την βάση δεδομένων στην οποία έχουν εγκατασταθεί οι πίνακες του Joomla και τέλος επιλέξτε εξαγωγή σε αρχείο .sql.
 3. Επεξεργασία του .sql αρχείου
  Ενδέχεται το .sql αρχείο που έχει εξαχθεί να περιέχει στο πάνω μέρος την εντολή:
  CREATE DATABASE τοπική βάση δεδομένων;
  Η εντολή αυτή θα πρέπει να διαγραφεί από το αρχείο καθώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στο επόμενο βήμα (4) όπου θα γίνει εισαγωγή της βάσης στο ΠΣΔ.
 4. Εισαγωγή της βάσης δεδομένων στην βάση του ΠΣΔ
  Συνδεθείτε στο phpmyadmin του ΠΣΔ (μέσω του mysch→Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL→Διαχείριση βάσης) και κάντε εισαγωγή της βάσης (του αρχείου .sql) που εξαγάγατε στο βήμα 2. Πρέπει να συμπιέσετε το sql αρχείο σε μορφή zip προτού το φορτώσετε στο phpmyadmin.
 5. Επεξεργασία του configuration.php
  Τέλος, θα πρέπει να γίνει επεξεργασία του αρχείου configuration.php που βρίσκεται στον φάκελο του Joomla. Η επεξεργασία μπορεί να γίνει απευθείας με χρήση του FTP προγράμματος, όπως π. χ. του filezilla. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στις εξής μεταβλητές:
  var $user = 'Το όνομα χρήστη για την βάση δεδομένων του ΠΣΔ';
  var $password = 'Ο κωδικός πρόσβασης για την βάση δεδομένων του ΠΣΔ';
  var $db = 'Το όνομα της βάσης δεδομένων στην οποία έγινε εισαγωγή του .sql αρχείου';
  var $host = 'userdb';
  var $log_path = 'Το απόλυτο path του δικτυακού σας τόπου/logs';
  var $tmp_path = 'Το απόλυτο path του δικτυακού σας τόπου/tmp';