Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα σύνδεσης στην MySQL χρησιμοποιώντας PHP;

Για τον χρήστη "my_user" με κωδικό mysql "my_password" στην βάση δεδομένων 'testlar-db1' υπάρχουν δυο δυνατότητες σύνδεσης :

1.   Κάνοντας χρήση της εντολής mysqli_connect

<?php
$link = mysqli_connect("ONOMA_DIAKOMISTI", "my_user", "my_password", "testlar-db1");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
exit();
}

/* Create table doesn't return a resultset */
if (mysqli_query($link, "CREATE TEMPORARY TABLE myCity LIKE City") === TRUE) {
printf("Table myCity successfully created.\n");
}

/* Select queries return a resultset */
if ($result = mysqli_query($link, "SELECT Name FROM City LIMIT 10")) {
printf("Select returned %d rows.\n", mysqli_num_rows($result));

/* free result set */
mysqli_free_result($result);
}

/* If we have to retrieve large amount of data we use MYSQLI_USE_RESULT */
if ($result = mysqli_query($link, "SELECT * FROM City", MYSQLI_USE_RESULT)) {

/* Note, that we can't execute any functions which interact with the
server until result set was closed. All calls will return an
'out of sync' error */
if (!mysqli_query($link, "SET @a:='this will not work'")) {
printf("Error: %s\n", mysqli_error($link));
}
mysqli_free_result($result);
}


2.  Κάνοντας χρήση του PDO Driver για MySQL:

  
   <?php

      /*** MySQL διακομιστής ***/
      $hostname = "ONOMA_DIAKOMISTI";

      /*** MySQL όνομα χρήστη ***/
      $username = "my_user";

      /*** MySQl κωδικός ***/
      $password = "my_password";

      /*** Όνομα βάσης δεδομένων ***/
      $dbname = "testlar-db1";
      
      try {
         $dbh = new PDO("mysql:host=$hostname;dbname=$dbname", $username, $password);
         /*** Μήνυμα για επιτυχής σύνδεση ***/
         echo "Η σύνδεση ήταν επιτυχής";
      }
      catch(PDOException $e)
      {
         echo $e->getMessage();
       }
   ?>