Επαναφορά του κωδικού του διαχειριστή στο Moodle

Σύνδεση στο phpmyadmin

  • Συνδεθείτε στην MySQL βάση μέσω του phpmyadmin (Μεταβείτε στο www.sch.gr/mysch→Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL και πατήστε Διαχείριση βάσης).
  • Μετά την σύνδεση επιλέξτε την βάση δεδομένων, πχ «όνομα χρήστη»_db1, που είναι εγκατεστημένο το moodle.
  • Επιλέξτε στο αριστερό μέρος τον πίνακα της μορφής prefix_users, όπου prefix βάζετε το πρόθεμα του πίνακα π.χ. mdl και στην συνέχεια το «Browse» (το εικονίδιο, επιλογή 2).

 alt

  • Σημειώστε το ID του admin από την επόμενη εικόνα (στην περίπτωση αυτή το ID είναι το 2):

 alt

Διαδικασία επαναφοράς κωδικού

 

  • Επιλέξτε την καρτέλα SQL και εκτελέστε (κουμπί Go) την ακόλουθη εντολή (query), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

UPDATE prefix_users SET password=MD5('νέος κωδικός εδώ') WHERE id = 2;


Προσοχή: όπου prefix βάζετε το σωστό πρόθεμα του πίνακα users π.χ. mdl_ κτλ. 

 alt