Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας Erasmus+ KA1: 2η κινητικότητα με θέμα “Coaching and Mentoring to Support Teachers”

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας
, με τίτλο: "Leaders inspire educators to make a difference" - «Καθοδηγώντας και
εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά
» και κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-SCH-
000076744, το οποίο
συντονίζεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), πέντε μέλη του προσωπικού της, συμμετείχαν σε επιμορφωτική δράση με θέμα: “Coaching and Mentoring to Support Teachers", από τις 19 έως 23 Δεκεμβρίου 2022, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Συγκεκριμένα μετακινήθηκαν η κ. Μαρία Θεοδώρου (ΠΕ Διοικητικού), η κ. Ιωάννα Κολαξή (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού), η κ. Αικατερίνη Κώστα (ΠΕ70), η κ. Ζαφειρία Λούτσου (ΠΕ11) και η κ. Χριστίνα Πώποτα (ΠΕ06). Φορέας υποδοχής της επιμόρφωσης ήταν ο οργανισμός “Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.”, ως συνεργαζόμενος φορέας του οργανισμού “Europass Teacher Academy” στη Βουδαπέστη, ενώ οι επιμορφούμενοι προέρχονταν από την Ισπανία και την Ελλάδα.
Η επιμόρφωση αφορούσε στις αρχές της καθοδήγησης και της συμβουλευτικής. Περιλάμβανε μαθήματα
σχετικά με την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο τάξης και σε επαγγελματικό επίπεδο με σκοπό την οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού εργασιακού πλαισίου. Αναλύθηκαν οι έννοιες της «αυτογνωσίας», της «αυτεπίγνωσης», της «αυτοαξιολόγησης», του «αναστοχασμού» και της «υποστήριξης των εκπαιδευτικών και διαχείρισης της αλλαγής».
Παρουσιάστηκαν με βιωματικό τρόπο μέθοδοι που συμβάλλουν στην κατανόηση του εαυτού μας αλλά και
των άλλων, στην ενίσχυση των σχέσεων των μελών μιας ομάδας και στην αναπτυσσόμενη αντίληψη.
Δόθηκε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση καλών ερωτήσεων, στις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης,
παρατήρησης και ανατροφοδότησης και στο ρόλο των «λαθών».

Η εμπειρία από τη συμμετοχή στην επιμόρφωση της 2ης κινητικότητας του ανωτέρω προγράμματος

Erasmus
+, θα παρουσιαστεί στο προσωπικό της Δ.Π.Ε Λάρισας και στα σχολεία ευθύνης της μέσω
δράσεων διάχυσης
.