Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας αποτελεί βασική αρχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Όταν εγγράφεστε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ή ζητάτε κάποια εξυπηρέτηση στα πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΠΣΔ, μας εμπιστεύεστε προσωπικά σας δεδομένα.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία των δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και δηλώνουμε τη μέγιστη επιμέλεια και προσπάθεια για την προστασία τους.

Στο ακόλουθο κείμενο σας γνωρίζουμε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η πλήρης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΠΣΔ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.sch.gr/dataprivacy

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα αποτελούν το επώνυμο και το όνομά σας, το όνομα χρήστη και ο κωδικός του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ.

Τι αποτελεί επεξεργασία δεδομένων

Ο όρος «επεξεργασία» δεδομένων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παραδείγματα επεξεργασίας:

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για τους παρακάτω σκοπούς:

Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αν είστε εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για όσο διάστημα υφίσταται η υπηρεσιακή σας ιδιότητα.

Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δια βίου εφόσον δεν παραβαίνουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Αν είστε μαθητής, τα προσωπικά σας δεδομένα τα διατηρούμε για όσο διάστημα υφίσταται η μαθητική σας ιδιότητα.

Αν σταματήσει να υφίσταται η ιδιότητά σας ως μαθητής, ή εκπαιδευτικός, ή διοικητικός υπάλληλος της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τη λήξη της, θα ενημερωθείτε σχετικά με την διαγραφή του λογαριασμού σας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχοντας κατάλληλο χρονικό  διάστημα  για την απόσυρση ή/και αντιγραφή των δεδομένων σας και του περιεχομένου σας από τις υπηρεσίες του ΠΣΔ. Μετά την πάροδο του διαστήματος και το περιεχόμενο των υπηρεσιών και εφαρμογών διαγράφονται, εφόσον πρώτα ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας το οποίο διατηρείται για διάστημα ενός (1) έτους.

Ποια προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο ΠΣΔ μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση της ιδιότητας σας και του δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΠΣΔ, δεδομένα αναφορικά με την ιδιότητα, τη θέση και τον ρόλο σας, που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση της χρήσης των υπηρεσιών του ΠΣΔ (π.χ. απόδοση δικαιωμάτων, οργάνωση λιστών διανομής κλπ.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για κάθε κατηγορία χρηστών παρέχονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΠΣΔ.

Επιπλέον, διατηρούμε  στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας:

Διατηρούμε επίσης κατά την εγγραφή ή μεταβολή των στοιχείων κάθε χρήστη μας, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή κατά την υποβολή αιτημάτων εξυπηρέτησης/υποστήριξης:

Σε αρκετές υπηρεσίες μας (όπως στο webmail, τα ιστολόγια, στις τηλεδιασκέψεις ) υπάρχει, η λειτουργία  καταλόγου. Στις υπηρεσίες αυτές μπορεί να γίνει αναζήτηση του ονόματος ενός χρήστη, βάσει την περιφέρειας στην οποία ανήκει, της διεύθυνσης εκπαίδευσης, της ειδικότητας του και της μονάδας του. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέφει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το όνομα χρήστη και ονοματεπώνυμο σας. Ειδικά  στο βιβλίο διευθύνσεων του webmail και την υπηρεσία καταλόγου μπορείτε να επιλέγετε τι θα εμφανίζεται από τη σελίδα https://www.sch.gr/mysch.

Με την συμμετοχή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εντάσσεστε αυτόματα σε υπηρεσιακές λίστες αλληλογραφίας με βάση την ειδικότητα σας, την μονάδα, την Δ/νση εκπαίδευσης που ανήκετε με σκοπό την ενημέρωση σας για υπηρεσιακά θέματα, την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες και δράσεις του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου ή άλλες δράσεις που τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (δείτε αναλυτικά στη σχετική σελίδα).

Ανάλογη είναι και η αυτόματη συμμετοχή σας σε ομάδες χρηστών που επιτρέπουν την συμμετοχή σας σε συνεργατικές υπηρεσίες με διαμοιρασμό και κοινή χρήση σε επίπεδο ομάδας (για παράδειγμα webmail, ιστολόγια, κα.) .

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΠΣΔ.

Ορθότητα δηλούμενων πληροφοριών

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) με την συμπλήρωση σχετικών online φορμών, αποστολή ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το ΠΣΔ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια.

Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στους αρμόδιους χειριστές/υπευθύνους για την εξυπηρέτηση του αιτήματος.

Διαβίβαση πληροφοριών σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές

Σε περίπτωση που η  συμπεριφορά του χρήστη  ή χρήση υπηρεσίας του ΠΣΔ αντίκειται στους νόμους ή τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας οι σχετικές θα διαβιβάζονται στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές εφόσον ζητηθούν από αυτές στα πλαίσια οποιασδήποτε έρευνας. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πληροφορίες του χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του τίθενται στη διάθεση των αρχών.

Δήλωση εχεμύθειας όσων χειρίζονται προσωπικά δεδομένα

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΠΣΔ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ).

Όλοι οι εργαζόμενοι, που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται από δήλωση εχεμύθειας, που έχουν υπογράψει, και δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση για άλλο σκοπό πέρα από την εξυπηρέτηση των αιτημάτων και την επίλυση των προβλημάτων.

Περιορισμός Ευθύνης


Η πλήρης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΠΣΔ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.sch.gr/dataprivacy