Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα γίνουν συμπληρωματικά δεκτοί μέχρι δεκαπέντε (15) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Το πρόγραμμα αυτό είναι Διιδρυματικό – Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τη συνεργασία των Τμημάτων «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης» (Ι.Φ.Ε.) και «Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και των Τμημάτων «Επιστημών της Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΙΦΕ, και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.

Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 700 Ευρώ το εξάμηνο, για τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε έτος χορηγούνται υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρ. 35 του ν.4485/17 με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 1876/τ.Β./18.05.2020). Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ΠΜΣ και τις υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνονται στον Κανονισμό σπουδών και το ΦΕΚ λειτουργίας του ΠΜΣ που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του (http://me.math.uoa.gr/).

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και η συμμετοχή στα μαθήματα είναι υποχρεωτική.  Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών με μόνιμη διαμονή εκτός Αττικής θα υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στα μαθήματα. Επίσης, η ίδια δυνατότητα θα δίνεται και για τους φοιτητές με μόνιμη κατοικία εντός Αττικής σε ειδικές περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο θεωρείται αναγκαίο. Ειδικά για το ακαδ. έτος 2020-2021 η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται από απόσταση.

Η  υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός της προθεσμίας την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του συνδέσμου meuoa.gr/register. Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος και μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ (http://me.math.uoa.gr/ ) και θα ανοίξει την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021. Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να έχετε στη διάθεσή σας σε μορφή pdf τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο πτυχίου
  1. Πτυχιούχοι της ημεδαπής που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους προσκομίζουν αντίγραφο του πτυχίου τους
  2. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής θα πρέπει να καταθέσουν αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ
  3. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2020 και δεν έχουν στη διάθεσή τους το αντίγραφο του πτυχίου τους θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης της φοίτησης τους
  4. Όσοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι (ή αντίστοιχα να αναγνωριστεί το πτυχίο τους) μέχρι και το Φεβρουάριο του 2021, αν επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό αποδεικτικό (αντίγραφο πτυχίου/βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) προκειμένου να εγγραφούν στο ΠΜΣ
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Σκαναρισμένο το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Συστατικές επιστολές (μέχρι 3).
 6. Δίπλωμα καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών. 

  (*) Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλούν απευθείας από τους υπογράφοντες στο e-mail της Γραμματεία του ΠΜΣ (dbakogianni@math.uoa.gr) με την ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ/Α κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, αμέσως μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών και θα περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και προσωπική συνέντευξη με διαδικασία τηλεδιάσκεψης. Η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

  Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://me.math.uoa.gr/, και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dbakogianni@math.uoa.gr.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ  

Δείτε σχετικά: SYMPLHRWMATIKH PROKHRYKSH_ada