«Διημερίδα Πληροφόρησης για τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»: 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Αθήνας και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά προσκαλούνται οι Εκπαιδευτικοί με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Κ.Ε.Σ.Υ της Επικράτειας να συμμετέχουν στην Διημερίδα Πληροφόρησης που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Α΄ Αθήνας την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021.

Η Διημερίδα έχει στόχο την παρουσίαση των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (περιεχόμενο σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα, επαγγελματικές προοπτικές).

Η εκδήλωση αποτελεί αναγνωρισμένη Καινοτόμο Δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (27937/Δ2/09-03-2021 ΥΑ) και μπορούν να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί των σχολείων αρμοδιότητας του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας, εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή τους λειτουργία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda-Lm2z9YHp2r6QuIquQj9lk3gGW98wgZDgSPJJduY2QjOMA/viewform

Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθήσουν την Διημερίδα στους ακόλουθους συνδέσμους (μέσω της εφαρμογής microsoft teams)

  • Για την Τετάρτη, 12-5-2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI3N2FkN2MtOGNkYS00OTI3LTg3MjctZDlmNDE0NWRhZTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22fee02a10-e3c7-4e7c-b902-87aee1987bb3%22%7d

  • Για την Πέμπτη, 13-5-2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRhMDdkYTYtNzUyOC00NzEwLThjMjEtZjYxMzBkNTU2MjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22fee02a10-e3c7-4e7c-b902-87aee1987bb3%22%7d

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις στους/στις συμμετέχοντες/-χουσες.

Δείτε το Πρόγραμμα της Διημερίδας εδώ.

Δείτε την αφίσα της Διημερίδας εδώ.