Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης: Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μέσω του ΕΠΑ/ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ 2021-2025

Αποτελέσματα  Δημόσιας Διαβούλευσης

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημόσιάς διαβούλευσης και το τεύχος όπως διαμορφώθηκε λαμβάνοντάς υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις που κατατέθηκαν.

Ευχαριστούμε τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους,  τα εποικοδομητικά σχόλια και προτάσεις που κατέθεσαν. Σύντομα θα ανακοινωθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού, αναμένοντας την συμμετοχή και τον ευγενή ανταγωνισμό για την προσφορά των καλύτερων λύσεων στα ζητούμενα συστήματα.

Διαβούλευση

Στoν ιστότοπο https://portal.eprocurement.gov.gr/ και πιο ειδικά στο https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/28382 αναρτήθηκε  δημόσια διαβούλευση(Κωδ. 2024DIAB28382) με αντικείμενο τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» με MIS/ΟΠΣ 5201458.

Ειδικότερα:

Το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, στο πλαίσιο κατάρτισης του τεύχους Διακήρυξης που αφορά Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το Υποέργο 11: «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Εξοπλισμός κέντρου δεδομένων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)», της Πράξης : «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» για την προμήθεια εξοπλισμού, που επικεντρώνεται στην προμήθεια:

 1. Εξυπηρετητές Rack Servers
  Ποσότητα : 12. Τόπος Παράδοσης/Εγκατάστασης : Αθήνα (Κέντρο Δεδομένων ΠΣΔ)
 2. Εξυπηρετητές Blade Servers (ενίσχυση υφιστάμενης υποδομής)
  Ποσότητα : 3. Τόπος Παράδοσης/Εγκατάστασης : Αθήνα (Κέντρο Δεδομένων ΠΣΔ)
 3. Παρελκόμενα υποδομής εξυπηρετητών - Άρθρωμα διαχείρισης Lenovo Flex System Chassis για την υποστήριξη των blade εξυπηρετητών
  Ποσότητα : 2. Τόπος Παράδοσης/Εγκατάστασης : Αθήνα (Κέντρο Δεδομένων ΠΣΔ)
 4. Παρελκόμενα υποδομής εξυπηρετητών : Οπτικές διασυνδέσεις στο Κέντρο Δεδομένων ΠΣΔ
  Ποσότητα : 1. Τόπος Παράδοσης/Εγκατάστασης : Αθήνα (Κέντρο Δεδομένων ΠΣΔ)
 5. Παρελκόμενα υποδομής εξυπηρετητών : Οπτικά καλώδια - οπτικοί προσαρμογείς –καλώδια UTP - διασυνδέσεις τροφοδοσίας συστημάτων
  Ποσότητα : 98. Τόπος Παράδοσης : Πάτρα (έδρα ΙΤΥΕ)
 6. Μεταγωγείς (Datacenters switches)
  Ποσότητα : 2. Τόπος Παράδοσης/Εγκατάστασης : Αθήνα (Κέντρο Δεδομένων ΠΣΔ)
 7. Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας αποθηκευτικής ικανότητας
  Ποσότητα : 1. Τόπος Παράδοσης/Εγκατάστασης : Αθήνα (Κέντρο Δεδομένων ΠΣΔ)
 8. Λογισμικό προστασίας δεδομένων και λήψης αντιγράφων ασφαλείας
  Ποσότητα : 1. Τόπος Παράδοσης : Πάτρα (έδρα ΙΤΥΕ)
 9. Λειτουργικό Σύστημα Εξυπηρετητών και Λογισμικό Εικονοποίησης (Virtualization)
  Ποσότητα : 1. Τόπος Παράδοσης : Πάτρα (έδρα ΙΤΥΕ)

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) - Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) ΥΠΑΙΘΑ 2021-2025, συνολικού προϋπολογισμού 587.284,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τις ανάγκες βελτίωσης των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr), προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση επί του συνολικού Tεύχους Διακήρυξης.

A) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, καταθέτουμε το συνημμένο Τεύχος Διακήρυξης, σε μορφή αρχείου “pdf”, με σκοπό τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτού.

B) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε χρονική διάρκεια 15 ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεως του στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Γ) Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και να επισημάνουν τους όρους του διαγωνισμού με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση, που ενδέχεται να δημιουργήσουν ζητήματα ή και τυχόν ερωτήματα κατά την διενέργεια του διαγωνισμού.

Δ) Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που τυχόν υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση του Τεύχους Διακήρυξης με γνώμονα αφενός μεν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων και αφετέρου την διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζητούμενης προμήθειας

Ε) Προσβλέπουμε στην συμμετοχή σας στην σχετική διαβούλευση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ομαλή υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με εκτίμηση
Καθ. Δημήτριος Σερπάνος
Πρόεδρος ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»