ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/ριών στην αξιοποίηση Αναδυόμενων Τεχνολογιών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση”

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/ριών στην αξιοποίηση Αναδυόμενων Τεχνολογιών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση”

Κάνε αίτηση

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών (ψηφιακές πραγματικότητες, τρισδιάστατη εκτύπωση, Ίντερνετ των Πραγμάτων, Βιομηχανία 4.0) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με έμφαση στην Τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με τις έννοιες των αναδυόμενων τεχνολογιών, τις εφαρμογές τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διαθεματικά, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις μέσω των οποίων μπορούν να εφαρμοστούν (π.χ. inquiry-based learning, game-based learning, project-based learning) και δεξιότητες 21ου αιώνα που μπορούν να ενισχύσουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας (π.χ. δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων).

Ορισμένες από τις εφαρμογές/ πλατφόρμες/ λογισμικά με τις οποίες αναμένεται να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες/χουσες είναι: ARloopa, Metaverse, ZapWorks, EON library, Blippar, Google Expeditions, Vuforia/ Unity κ.λπ.. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/χουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν υπάρχουσες εφαρμογές που αξιοποιούνται διεθνώς στην εκπαίδευση αλλά και ειδικότερα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να αξιολογήσουν τη δυνατότητα αντίστοιχης αξιοποίησής τους στην Ελλάδα. Τέλος, θα δοθεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες η δυνατότητα πρόσβασης σε απομακρυσμένα εργαστήρια για την αξιοποίηση εργαλείων δημιουργίας μαθησιακών αντικειμένων επαυξημένης πραγματικότητας και για μια «πρώτη επαφή» με εξοπλισμό που αξιοποιείται για την υποστήριξη των συγκεκριμένων τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτές/ριες Ι.Ε.Κ., σε στελέχη ΕΠΑ.Λ. ή/και Ι.Ε.Κ., καθώς και σε εμπλεκόμενους/ες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Μαθητεία.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων/ουσών, οι οποίοι/ες θα γνωρίσουν τις εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διεθνώς, θα έρθουν σε επαφή με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και θα πειραματιστούν με σχετικό εξοπλισμό.