Είναι η e-me πλατφόρμα του ΠΣΔ; Διευκρίνηση από το e-me.edu.gr

Είναι η e-me πλατφόρμα του ΠΣΔ;

Όχι. Η e-me δεν είναι πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Συγκεκριμένα:

Η e-me δεν έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΠΣΔ. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ’ αρχής στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» (dschool.edu.gr) από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΔΙΣ)[1] του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της e-me ξεκίνησε το 2014 με χρηματοδότηση από το έργο «Ψηφιακό Σχολείο Ι» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και η πρώτη της έκδοση 1.0 τέθηκε σε λειτουργία τον 12/2015. Επεκτάθηκε και εξελίχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και η έκδοση 2.0 ανακοινώθηκε τον 9/2019.  Η  συντήρηση και λειτουργία της υλοποιείται από την ίδια Διεύθυνση (ΔΙΣ) και χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΙΘ.

Η e-me δεν είναι εγκατεστημένη σε υπολογιστική υποδομή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).  Από την έναρξη λειτουργίας της έως και σήμερα η e-me είναι εξ’ ολοκλήρου σε υπολογιστική υποδομή του ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας,  πρώην ΕΔΕΤ).

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι η αρμόδια υπηρεσία για την υποστήριξη κεντρικά της πιστοποίησης (ταυτοποίησης) εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών (SSO) καθώς και για την παροχή προσωπικών λογαριασμών (λογαριασμών ΠΣΔ) σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ο λογαριασμός ΠΣΔ χρησιμοποιείται σε διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ στις οποίες απαιτείται η διασφάλιση ότι εισέρχονται μόνο ταυτοποιημένοι χρήστες μαθητές/εκπαιδευτικοί.

Η επίσημη e-me του Ψηφιακού Σχολείου έχει συνδεθεί με την υπηρεσία πιστοποίησης (ταυτοποίησης) εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών (SSO) του ΠΣΔ, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι όσοι εισέρχονται στην e-me είναι ταυτοποιημένοι χρήστες (μαθητές/τριες ή εκπαιδευτικοί).  Ως εκ τούτου, η είσοδος στην επίσημη e-me του Ψηφιακού Σχολείου γίνεται με λογαριασμούς ΠΣΔ (μέσω Single Sign On -SSO).

Σημειώνεται ότι η  ελεύθερη εκδοχή της e-me «e-me για όλους (4all)» έχει επίσης αναπτυχθεί από τη ΔΙΣ του ΙΤΥΕ, αλλά δεν έχει συνδεθεί με την υπηρεσία πιστοποίησης (ταυτοποίησης) εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών (SSO) του ΠΣΔ. Έτσι, η είσοδος στην «e-me για όλους» γίνεται με απλή εγγραφή στην ίδια την πλατφόρμα.

[1] Πρόκειται για τη Διεύθυνση που έχει αναπτύξει και λειτουργεί τα Αποθετήρια Φωτόδεντρο, την κεντρική πύλη ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, καθώς και τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books).