ΕΚΠΑ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ανάρτηση Ερωτηματολογίου για τη Χρήση των Βίντεο στην Εκπαίδευση

Ονομάζομαι Καπανδέλης Γεώργιος, είμαι δάσκαλος (ΠΕ70) και παράλληλα μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΜΠΣ ¨Επιστήμες Αγωγής – Εκπαίδευση με την Χρήση Νέων Τεχνολογίων¨  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Σοφό Αλιβίζο. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την χρήση των βίντεο στην διδασκαλία από  εκπαιδευτικούς, ειδικότητας ΠΕ70, της χώρας μας και να αξιολογήσει τα βίντεο που χρησιμοποιούνται στις σχολικές αίθουσες σήμερα, μιας και το βίντεο αποτελεί πλέον ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό.

 Για τη συλλογή έγκυρων ερευνητικών δεδομένων, προκειμένου η έρευνα να έχει προστιθέμενη αξία,  είναι απαραίτητη η δική σας συμβολή. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Παρακαλώ να διαθέσετε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του.

Εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης περίπου 15 λεπτά.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjMoSEbnm0s3h2BSMnGBKCw6jY59XiJbjlY13CMQhwhkL_Cw/viewform