Ανοιχτές διαλέξεις στο πλαίσιο του eTwinning Contact Seminar (σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών) στις 25-28 Απριλίου 2013

Στις επιμορφωτικές δραστηριότητες συμμετέχουν Εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο, έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη διαλογικής συζήτησης και τη διαμόρ-­‐ φωση διδακτικών προσεγγίσεων αντλώντας εμπειρίες από την Εστία Επιστημών Πάτρας.

Οι Εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τους, θα συνομιλήσουν και θα συνεργαστούν στα συγκεκριμένα θέματα με μαθητές Ελληνικών Σχολείων που έχουν ήδη συμμετάσχει σε μαθησιακές δραστηριότητες της Εστίας Επιστημών Πάτρας. Τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και συζήτησης προέρχονται από τη Δια-­‐ δραστική Έκθεση της Εστίας Επιστημών «Στο πνεύμα της Πληροφορικής» και έχουν τίτλο:

Ι. Από τη Λογική του Αριστοτέλη στη λογική του Η/Υ

ΙΙ. Από τον πραγματικό στον ψηφιακό κόσμο.

26.4.2013,

ΩΡΑ 9.30-­‐11.00 : ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΩΡΑ 11.20-­‐12.50 : Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΑ 13.50-­‐15.20 : Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΑ 19.00-­‐20.00 : ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ »

27.4.2013,

ΩΡΑ 09.00-­‐11.00 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΩΡΑ 13.00-­‐14.00 : ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π. ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: « Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ »

Οι Εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις δραστηριότητες έχουν ως γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά -­‐ Φυσικές Επιστήμες και Φιλολογία – Φιλοσοφία και έχουν επιλεγεί από τα Υπουρ-­‐ γεία Παιδείας των χωρών τους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος e-­‐Twinning.

Στη διάλεξη του καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη (ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά) και του καθηγητή κ. Π. Σπυράκη (αγγλικά) είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν να τις παρακολουθήσουν στο αμφιθέατρο της Εστίας Επιστημών και θα μεταδοθούν απευθείας από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

26.4.2013,

ΩΡΑ 9.30-­‐11.00 : ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις επιμορφωτικές δραστηριότητες, μαζί με Μαθητές Ελληνικών Σχολείων που έχουν ήδη λάβει μέρος στις μαθησιακές δραστηριότητες της Εστίας Επιστημών, λαμβάνουν ερεθίσματα από τα διαδραστικά εκθέματα των 9 θεματικών τριλογιών της Έκθεσης “Στο πνεύμα της Πληροφορικής”, παρατηρούν, ταξινομούν τις παρατηρήσεις τους και διατυπώνουν προβληματισμούς που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαλογικών συζητήσεων στις επόμενες φάσεις της επιμορφωτικής διαδικασίας.

26.4.2013, ΩΡΑ 11.20-­‐12.50 & 13.50-­‐15.20 : Α’ & Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ [ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΑΛΟΓΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ] Ανάλογα με τους προβληματισμούς και τις προτιμήσεις των Εκπαιδευτικών, συγκροτούνται δύο κύριες ομάδες εργασίας και διαλογικής συζήτησης: ΑΙΘΟΥΣΑ Ι, ΘΕΜΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ Η/Υ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Πνευματικός, Καθηγητής Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών. ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ, ΘΕΜΑ : ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Σκόδρας, Καθηγητής Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών.