Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus + Sector Skills Alliance Digi4Me “Health sector skill alliance for creating innovative and efficient VET programmes and improving the digital skills of medical physics and health professionals”

Το Ευρωπαϊκό έργο DIGI4ME “Health sector skill alliance for creating innovative and efficient VET programmes and improving the digital skills of medical physics and health professionals” (Παροχή δεξιοτήτων στον τομέα της υγείας, για τη δημιουργία καινοτόμων και αποτελεσματικών VET προγραμμάτων και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και ιατρικής φυσικής), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Key Action 2 ‐ Sector Skills Alliances) και αποτελεί ένα ερευνητικό έργο, στο οποίο συμμετέχουν 8 εταίροι από 4 χώρες της ΕΕ, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία και την Ρουμανία, με επικεφαλής εταίρο από πλευράς Ελλάδος το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2023, έχει διάρκεια 36 μήνες.

Το έργο DIGI4ME φιλοδοξεί να προσφέρει καινοτόμα και αποτελεσματικά προγραμμάτα επαγγελµατικής κατάρτισης σε επαγγελματίες υγείας, με κύριο στόχο την κατάρτιση σε νέες ψηφιακές δεξιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο Digi4ME στοχεύει:

  • Στην αντιμετώπιση του χάσματος δεξιότητων στον τομέα της υγείας και την παροχή ενός καινοτόμου πλαισίου κατάρτισης και της αντίστοιχης πιστοποίησης.
  • Στην βελτιώση της ψηφιακής κατάρτισης δεξιοτήτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
  • Στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας σε ποιοτικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, (προσαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για συγκεκριμένους χρήστες).
  • Στην ανάπτυξη ενός πλαισίου μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs), για ψηφιακές δεξιότητες στην ιατρική απεικόνιση, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών υπολογιστικής ευφυΐας.
  • Στην παροχή ανεπτυγμένου εκπαιδευτικού πλαισίου ανοιχτής πρόσβασης και επιπλέον της τεχνικής υποστήριξής του στην κοινότητα των επαγγελματιών υγείας στην ΕΕ.
  • Στον σχεδιασμό ενός πλαισίου πιστοποίησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτιζόμενων.

Πρόσθετες Πληροφορίες:

Start: 01/11/2021      End: 31/10/2023

Funding: Erasmus+ (Key Action 2 ‐ Sector Skills Alliances)

Coordinator: University οf Patras

Partner: Computer Technology Institute and Press “Diophantus” - Greece

Χρηματοδότηση: Erasmus+ (Key Action 2 ‐ Sector Skills Alliances)

Website: https://digi4me.eu/

Social Media:     https://www.facebook.com/digi4me

https://www.instagram.com/digi4me.eu/

https://twitter.com/digi4me1