Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright

Οι υποτροφίες Fulbright χορηγούνται ως οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές, επιστήμονες καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς για σπουδές, διαλέξεις και έρευνα.

Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιδόσεις, τον χαρακτήρα τους, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τις ηγετικές τους ικανότητες. Η επιλογή γίνεται από εθνικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων διορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο και το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα για Επιστήμονες

Εγγραφή Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 έως
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011
 
Για το Ακαδημαϊκό ?Έτος 2012-2013 προτεραιότητα θα δοθεί στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Η υποτροφία αυτή αφορά καθηγητές ή ερευνητές ?ε διδακτορικό που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής ε?πειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση ?πορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυ?ούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών ?ε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια δύο ή τρεις ?ήνες και αφορούν όλους τους κλάδους, ?ε έ?φαση στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστή?ες. Περισσότερες λεπτομέρειες http://www.fulbright.gr/greek_research.html  
 
Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 έως
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν αριστούχοι φοιτητές αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων. Υποτροφίες διάρκειας ενός έτους για ?μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Προτεραιότητα δίνεται στους κλάδους των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη?ών, ?ε έ?φαση στις ?ιεθνείς Σχέσεις, στις Ελληνο-Α?ερικανικές Σχέσεις, στις Πολιτικές Επιστή?ες, στα Νο?ικά, στη Βιβλιοθηκονο?ία, στην Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού, στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, στα Παιδαγωγικά, στη ?η?όσια Δοίκηση, στις Περιβαλλοντολογικές Σπουδές, στις Θετικές Επιστήμες και τη Τεχνολογία, στη Δημοσιογραφία, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, και στις Αμερικανικές Σπουδές. Περισσότερες λεπτομέρειες http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html
Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Οι ημερομηνίες για το πρόγραμμα των καλλιτεχνών θα ανακοινωθούν Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2011.
Περισσότερες λεπτομέρειες http://www.fulbright.gr/greek_art.html  
Αμερικανικές Σπουδές για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εγγραφή Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 έως
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011
Οι υποτροφίες αυτές αφορούν καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και επαγγελματίες που ασχολούνται ?ε την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για ακαδημαϊκό πρόγρα??α επιμόρφωσης ?ε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προσραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύ?ατα και σχολικά συστή?ατα. Τα σχετικά προγρά??ατα σε πανεπιστήμια των Ηνω?ένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέ?α ή αντικείμενο που συνδέεται ?ε τις λεγόμενες Αμερικανικές Σπουδές.
Περισσότερες λεπτομέρειες στα Αγγλικά...
SALZBURGSEMINAR
Υποβολή αιτήσεων όλο το χρόνο
 
Τα σε?ινάρια αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιστη?ών. Το Σε?ινάριο του Ζάλτσ?πουργκ, ένα από τα σπουδαιότερα διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα του κόσ?ου, είναι αφιερωμένο στην προώθηση της ανταλλαγής ιδεών σε ακαδημαϊκό και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Χορηγούνται περιορισμένες σε αριθ?ό υποτροφίες για την παρακολούθηση σεμιναρίων ?ίας εβδομάδας στο Ζάλτσ?πουργκ της Αυστρίας. Περισσότερες  λεπτομέρειες http://www.fulbright.gr/greek_salzburg.html
 
Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες πολίτες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00 ? 14.30 (εκτός Τετάρτης) στο 210-7241-811 η 210-7241812 η στο greekprogram@fulbright.gr Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, νέα προγράμματα και ειδικές υποτροφίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Fulbright http://www.fulbright.gr/scholar_gr.html