Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη».

 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2011

 

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη».
 
ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31 ΜΑΪΟΥ 2011
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1)      Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr  
2)      Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στην ιστοσελίδα www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr  
3)      Πτυχίο, Αναλυτική Βαθμολογία και άλλοι Τίτλοι Σπουδών, (επικυρωμένα ή αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ)
4)      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  
5)      Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας (αν υπάρχει)
6)      Συστατικές επιστολές τρεις (3)
7)      Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 
Υποβολή Δικαιολογητικών
 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, έως και την Τρίτη  31 Μαϊου 2011 κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 15:00-18:00ή μπορεί να σταλούν με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στη Γραμματεία του ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
Υπόψη κας Κατσαρού Ώρες 15:00 ? 18:00 (τηλ. 210 7275566).
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 7275566 (ώρες 15:00 ? 18:00), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr και μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων cogsci@phs.uoa.gr, kkatsarou@math.uoa.gr. 
 
Επιλογή Υποψηφίων
 
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» συνεκτιμούνται, τα εξής κυρίως κριτήρια:
-         Βαθμός πτυχίου
-         Διπλωματική εργασία, όταν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
-         Βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα σύμφωνα με τον τομέα εξειδίκευσης που              καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
-         Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με το Π.Μ.Σ.
-         Συστατικές επιστολές
-         Άλλοι Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
-         Επαρκής γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 
-         Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Εισαγωγή στην Ψυχολογία ? Γνωστική Ψυχολογία
β) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες
γ) Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής
δ) Αγγλική Γλώσσα
-         Συνέντευξη (των υποψηφίων που συμμετείχαν επιτυχώς στις εισαγωγικές εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων)
 
Νέες ημερομηνίες γραπτών εξετάσεων και συνεντεύξεων
Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας των υποψηφιοτήτων.
Οι συνεντεύξειςτων επιτυχόντων υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 . Το πρόγραμμα των  συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.
  
Ακολουθεί η εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία
 
Ι. Εισαγωγή στην Ψυχολογία ? Γνωσιακή Ψυχολογία:
Ορισμοί και μέθοδοι έρευνας της ψυχολογίας, βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς, ψυχολογία της ανάπτυξης και γνωστική ψυχολογία.
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Στ. Βοσνιάδου, «Εισαγωγή στην Ψυχολογία», τόμος Α?, Εκδόσεις Gutenberg
 
ΙΙ. Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες:
Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.
Τι είναι η σύναψη και τι οι νευροδιαβιβαστές;
Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους (εγκεφαλικές περιοχές που ενέχονται στην οπτική αντίληψη, τη γλώσσα, τη μάθηση και τη μνήμη, τις συγκινήσεις).
Απεικονιστικές μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος.
Εγκεφαλική ασυμμετρία.
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
«Εγκέφαλος, Συνείδηση και Συμπεριφορά», Ευάγγελος Καφετζόπουλος, ΕΞΑΝΤΑΣ Εκδοτική Α.Ε.
«Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ.
 
ΙΙΙ. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής:
Εξεταστέα ύλη:
Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων. Λογικές πράξεις Boole, Λογικές πύλες.
Αλγόριθμοι, υποαλγόριθμοι. Εκτέλεση αλγόριθμου.
Δομές επανάληψης. Αναδρομή.
Βασικές δομές και τύποι δεδομένων.
Λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού και ψευδογλώσσες.
Επιλύσιμα και μη επιλύσημα προβλήματα.
 
Θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο να επιλύσει και ένα απλό πρόβλημα, συντάσσοντας τον αντίστοιχο αλγόριθμο (σε ψευδογλώσσα ή γλώσσα προγραμματισμού, της επιλογής του).
 
Προτεινόμενο βιβλίο:
B. A. Forouzan: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. (Μετάφραση στα Ελληνικά) Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 
ΙV. Αγγλική Γλώσσα
Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην κατανόηση κειμένων στην αγγλική γλώσσα, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης.