Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Για Εισαγωγή Στο ΠΜΣ «Πληροφορική Και Τηλεματική»

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις:

 i) Υπολογιστικές και Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές ii) Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές iii) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως 06/07/2012.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και παραλαβή του έντυπου αίτησης στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Χαροκόπου 89, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, τηλ. 210‐9549280, fax 210‐9549281) καθώς και στην ιστοσελίδα msc.dit.hua.gr.