Μαθησιακά παιχνίδια για ψηφιακή επιχειρηματικότητα στους νέους

Σύμφωνα με το κείμενο «Επανεξέταση της εκπαίδευσης: επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012), στη σημερινή ψηφιακή, συνεχώς εξελισσόμενη οικονομία οι νέοι χρειάζονται επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες για να δράσουν δημιουργικά, να εξελιχθούν επαγγελματικά, και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ευημερία. Αν και το 51% των νέων στην Ελλάδα έχουν ψηφιακές δεξιότητες που ξεπερνούν τις βασικές γνώσεις (Eurostat, 2019), το ποσοστό αυτό μπορεί να βελτιωθεί δεδομένου ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ενώ η ζήτηση τους στην αγορά εργασίας θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (THMMY), και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr), υλοποιεί ψηφιακό παιχνίδι που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής επιχειρηματικότητας που οι νέοι χρειάζονται για να δραστηριοποιηθούν στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως οικονομικού τομέα. Το παιχνίδι εισάγει μια παιδαγωγική θεώρηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων μέσα από ένα προσομοιωτή διαχείρισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριστή μιας εταιρείας. Κινείται στον τρισδιάστατο χώρο μιας πόλης και καλείται να αναπτύξει την εταιρεία μέσα από συνετή διαχείριση πόρων και ανταγωνισμού αναπτύσσοντας αναλυτική και κριτική σκέψη.

Το ψηφιακό παιχνίδι αναπτύσσεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου TEAMSTAR: Enhancing enTreprenEuriAl steM Skills for new digiTal cAreRs (https://www.teamstarproject.eu/) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το 2020 μέχρι το 2022. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ιταλία, τη Λετονία, και τη Βουλγαρία. Επιστημονικά υπεύθυνοι του έργου είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα και ο Ομ. Καθ. του ΤΗΜΜΥ κ. Ηλίας Χούστης.

Learning games for digital entrepreneurship

The Department of Electrical and Computer Engineering, and in particular the Creative Technologies Learning Lab (http://ctll.e-ce.uth.gr), implements digital learning games aimed at secondary school students and aimed at developing digital entrepreneurship skills that young people need to be active in the labour market regardless of the economic sector.

According to the European Commission communication "Education Review: Investing in Skills for Better Socio-Economic Outcomes" (2012), in today's digital, evolving economy young people need entrepreneurial and digital skills to act creatively, to develop professionally, and to contribute to growth and prosperity. According to Eurostat (2019) 51% of young people in Greece have basic or above basic overall digital skills. This percentage can be improved as digital skills are essential in all sectors of economic activity while their demand in the labour market will continue to increase.

The Creative Technologies Learning Lab develops a digital educational game that encourages innovative and entrepreneurial thinking through learning games, exploration, and experimentation. The game introduces a pedagogical approach based on problem solving for the development of digital and entrepreneurship skills with wide applications. The digital platform exposes students to complex interdisciplinary activities that foster the development of critical and analytical thinking. Students undertake the role of a business manager that is challenged to grow her company through sound management of resources and by addressing the competition. At the same time, the project builds a network of schools to exchange good practices on developing digital and entrepreneurship skills among both students and teachers.

The learning intervention is developed in the context of project TEAMSTAR: Enhancing enTreprenEuriAl steM Skills for new digiTal cAreRs (https://www.teamstarproject.eu/) that is funded by the Erasmus+ program of the European Commission and is implemented from 2020 to 2022. The TEAMSTAR project consortium includes partners from Greece, Latvia, Bulgaria, and Italy.