Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (∆ΕΤ/ΟΠΑ)

Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1999 στο πλαίσιο της πολιτικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου να συνδέσει τη σύγχρονη διοικητική επιστήµη µε τις νέες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής και να συµβάλει στην αναβάθµιση του στελεχιακού δυναµικού της χώρας. Στο Τµήµα εισήχθησαν για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001.

 

 

 
Αποστολή του Τµήµατος είναι η διδασκαλία και η έρευνα στους τοµείς της ∆ιοικητικής Επιστήµης που συνδέονται µε τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, καθώς και η αξιοποίηση των ποσοτικών µεθόδων, των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη χάραξη επιχειρηµατικής στρατηγικής, στη λήψη αποφάσεων και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στόχος του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος είναι να προετοιµάσει επιστήµονες ικανούς να διαχειρίζονται πολύπλοκα προβλήµατα και να ικανοποιούν τις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της παραγωγικής λειτουργίας, αλλά και της οργανωτικής δοµής των µεγάλων οικονοµικών µονάδων (επιχειρήσεων, οργανισµών). Ο αυξανόµενος ρόλος που σήµερα διαδραµατίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων µονάδων αλλά και η τάση για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ανάγκη για οργανωτικό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισµός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισµών. Στην προετοιµασία στελεχών της κατηγορίας αυτής στοχεύει το Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. 

Ο πλούτος και το εύρος του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος ∆ΕΤ, σε συνδυασµό µε την παροχή των σύγχρονων κατευθύνσεων (major/minor) και την εµπειρία της πρακτικής άσκησης, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελµατικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του Τµήµατος ∆ΕΤ. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, λόγω του ολοκληρωµένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύµβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της διοίκησης επιχειρήσεων, στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας και µπορούν να απασχοληθούν στα περισσότερα τµήµατα µιας επιχείρησης (logistics, παραγωγή, υπηρεσίες, πληροφορική, χρηµατοοικονοµικά, ανθρώπινοι πόροι, µάρκετινγκ κ.λ.π.) σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας µε έµφαση στην καινοτοµία και την τεχνολογία. Πολλοί από τους διδάκτορες του Τµήµατος διδάσκουν σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήµια και συµµετέχουν σε σηµαντικά ερευνητικά έργα.
 
Πρόεδρος : Καθηγητής Χρήστος ∆. Ταραντίλης (Πατησίων 95, 3ος όροφος)
Γραµµατεία : Τηλ.: 210 8203 129, 210 8203 139, Fax: 210 8203 127
E-mail: dmst@aueb.gr, Ιστοθέση: http://dmst.aueb.gr/