Προκήρυξη (Εξ’ Αποστάσεως) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη μεθοδολογία βιοϊατρικής και κλινικής έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και προετοιμάζει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής/Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων/Βιοτεχνολογίας (ως επιμελητές κλινικής έρευνας-CRAs, συντονιστές ιατρικής επιστήμης-MSL, ιατρικοί σύμβουλοι, τεχνικοί πληροφορικής, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, αναλυτές δεδομένων, σύμβουλοι στατιστικής και βιοπληροφορικής).

 

Tο ΠΜΣ παρέχει θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την Στατιστική ανάλυση Κλινικών Μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία Βιοϊατρικών (και Γενετικών) Δεδομένων, τη διαχείριση Βιοϊατρικών Βάσεων Δεδομένων, τη Λήψη Αποφάσεων βασισμένων στη Συστηματική Ανασκόπηση και Μέτα-ανάλυση.

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: Κάτοχοι πτυχίου σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών ή γεωπονικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

 

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι ένα έτος, με έναρξη την 11/10/2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος ηλεκτρονικά (E-Mail: biomath@med.uth.gr<mailto:biomath@med.uth.gr>, όλα τα έγγραφα συμπιεσμένα σε ένα αρχείο) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση Συμμετοχής (https://biomath.med.uth.gr/el/χρήσιμα-έντυπα), 2) Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος, 3) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.), 4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν), 6) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), 7) Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, κ.λπ.), 8) Δύο συστατικές επιστολές, 9) Δύο φωτογραφίες ταυτότητας, 10) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 11) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2020. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις μέσω skype: 17 Ιουλίου και 18 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως λόγω κορωνοϊού.

 

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://biomath.med.uth.gr. Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410-565088 (σταθ.), 6977 946587 και 6939 040581. E-Mail: biomath@med.uth.gr

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ

Ηλίας Ζιντζαράς

Καθηγητής Βιομαθηματικών-Βιομετρίας