Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΠΕ για την Αναβάθμιση των Κεντρικών Δικτυακών Υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, σε Τμήματα για το Έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΠΕ για την Αναβάθμιση Των Κεντρικών Δικτυακών Υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»».

Αντικείμενο τoυ διαγωνισμού και της σύμβασης  είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού είναι 524.460,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που αναλύεται σε δύο Τμήματα - 1 και 2 :

 • ΤΜΗΜΑ 1 : «Εξοπλισμός Δικτύου Διανομής ΠΣΔ», εκτιμώμενης αξίας 281.660,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 349.258,40). και περιλαμβάνει την προμήθεια :
 1. Συγκεντρωτή Ευρυζωνικών Προσβάσεων
 2. Μεταγωγέων υψηλής ταχύτητας – Multigigabit Ethernet
 3. Οπτικών προσαρμογέων SR για δρομολογητή Cisco C6807-XL
 • ΤΜΗΜΑ 2 : «Εξοπλισμός Κέντρου Δεδομένων ΠΣΔ», εκτιμώμενης αξίας 242.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 301.072,00) και περιλαμβάνει την προμήθεια :
 1. Συστήματος προστασίας Δικτύου και Kέντρου Δεδομένων ΠΣΔ – Next Generation Firewall
 2. Δικτυακές συσκευές καταμερισμού φορτίου Load Balancers (LB)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η σύμβαση πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΚΩΔ.ΣΑ.:E4451, Κωδικός Εναρίθμου Πράξης : 2022ΣΕ44510002).

Στοιχεία διαγωνισμού

Διακήρυξη Π432/06-06-2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» της Πράξης  «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» (MIS/ΟΠΣ 5168211)

 

Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
Αριθμός και / Ημερομηνία Διακήρυξης: Π432/06-06-2023
Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: ΤΜΗΜΑ 1 : 193560

ΤΜΗΜΑ 2 : 195648

Τίτλος Διαγωνισμού: Διακήρυξη Π432/06-06-2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ για το Έργο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»Κριτήριο ΑνάθεσηςH ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμός Δαπάνης: 524.460,00 €   πλέον ΦΠΑ 24%
(συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 650.330,40 €)ΤΜΗΜΑ 1 : 281.660,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%ΤΜΗΜΑ 2 : 242.800,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: Δευτέρα  26/06/2023 έως 23:59 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
Προθεσμία απαντήσεων
διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών:
Παρασκευή 30/06/2023 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Παρασκευή 30/06/2023 και ώρα 17:00
Προθεσμία Ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ έως την: Πέμπτη 06/07/2023 και ώρα 13:00
Έντυπη υποβολή Προσφορών έως την: Τετάρτη 12/07/2023 και ώρα 13:00
( θα πρέπει το υλικό της έντυπης υποβολής να έχει φθάσει έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης)
Διενέργεια Διαγωνισμού / Αποσφράγιση προσφορών: Τετάρτη 12/07/2023 και ώρα 13:00
Τρόπος Υποβολής Προσφορών:   Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Σχετικά αρχεία

 1. Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου
 2. Απόφαση Δημοσίευσης Διακήρυξης
 3. Διακήρυξη Διαγωνισμού
 4. Διακήρυξη Διαγωνισμού σε επεξεργάσιμη μορφή
 5. 2023_06.28_2789_ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ