Όροι χρήσης Υπηρεσίας Eduroam για τα μέλη του ΠΣΔ

  1. Η υπηρεσία πρόσβασης περιαγωγής eduroam (education roaming) είναι η ασφαλής, παγκόσμια υπηρεσία που αναπτύχθηκε για τη διεθνή ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.
  2. Μέσω την υπηρεσίας αυτής προσφέρεται ασύρματη πρόσβαση (WI-FI) στο διαδίκτυο για τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό της εκπαίδευσης με χρήση του λογαριασμού που διαθέτουν οι χρήστες αυτοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  3. Η σύνδεση γίνεται σε κατάλληλα σημεία πρόσβασης (Wi-Fi hotspots) που παρέχουν φορείς πρόσβασης (Service Providers) συνδεδεμένοι με το δίκτυο eduroam στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  4. Η παρεχόμενη πρόσβαση αφορά τον συγκεκριμένο χρήστη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις εκπαιδευτικές ή υπηρεσιακές του ανάγκες, που απορρέουν από την ιδιότητα του και για την οποία παρέχονται όλες οι υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Η πρόσβαση κατ’ ανάγκη γίνεται υπό τους περιορισμούς που τυχόν θέτει ο εκάστοτε φορέας πρόσβασης που χρησιμοποιείται από το χρήστη.
  5. Η υπηρεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άλλους με διαβίβαση των στοιχείων πρόσβασης του χρήστη σε άλλα πρόσωπα.
  6. Η χρήση της σύνδεσης περιαγωγής eduroam για κάθε χρήστη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Επιπλέον ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους τυχόν ειδικότερους κανόνες και όρους χρήσης που επιβάλλει ο φορέας πρόσβασης που χρησιμοποιεί κατά τη σύνδεση του.
  7. Το ΠΣΔ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το υλικό που ο χρήστης διακινεί ή δημοσιοποιεί κατά τη χρήση της Υπηρεσίας και την παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών από την δημοσιοποίηση του υλικού.
  8. Το περιεχόμενο που διακινείται ή δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει το ΠΣΔ.
  9. Το ΠΣΔ δικαιούται, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του ΠΣΔ ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία που υπέστη από τις ανωτέρω ενέργειες.
  10. Ο χρήστης για την χρήση της υπηρεσίας μπορεί να συμβουλευθεί την σχετική ιστοσελίδα του ΠΣΔ https://www.sch.gr/eduroam

Ο χρήστης με την χρήση της υπηρεσίας eduroam αποδέχεται πλήρως τους πιο πάνω όρους.