32ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης: eTwinning Eco Team_2023-2024

Eco Team #ecoteametwinning2023-2024

Γενική περιγραφή

Σκοπός αυτού του περιβαλλοντικού προγράμματος eTwinning υπήρξε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, να συνειδητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να συμβάλουν στη γενική προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Στόχοι μας:

Η διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος/προβλήματος.
Η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και η χρήση ενεργών μεθόδων: συζήτηση – αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική επεξεργασία και δράση.
Ο προσανατολισμός στην πρόληψη ή επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων ή προβλημάτων.
Η εστίαση στη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος.
Η εστίαση της προσοχής στην παρούσα και μελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος.
Άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Ευαισθητοποίηση για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και τη «σωστή χρήση» της Τεχνολογίας.
Παροχή ίσων ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την Προστασία του Περιβάλλοντος.
Η προώθηση της συνεργασίας, η καλλιέργεια αξιών και η δημιουργία νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον.
Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή.

https://blogs.sch.gr/32nipth/programmata/etwinning/eco-team-ecoteametwinning2023-2024/

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/eco-team/twinspace

https://youtu.be/SYa-h66mU68