Υπηρεσία IP Τηλεφωνίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Η Υπηρεσία ΙΡ Τηλεφωνίας αξιοποιεί τον υπάρχων εξοπλισμό του Δικτύου Δεδομένων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για μεταφορά φωνής. ενισχύοντας την συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. ενώ ταυτόχρονα περιορίζει σημαντικά τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των Μονάδων που συμμετέχουν στην Υπηρεσία.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου τηλεφωνικού δικτύου μεταξύ των Σχολικών και Διοικητικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδείας καθώς επίσης η διασύνδεση του δικτύου αυτού με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΕΔΕΤ/GUnet με σκοπό την δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου
τηλεφωνίας και συνεργασίας που θα περιλαμβάνει όλη την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα της χώρας.

Περισσότερα: http://voip.sch.gr