Οδηγός εγκατάστασης Moodle

Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System). Χρησιμοποιείται κύριως για τις ανάγκες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το όνομα Moodle είναι ακρωνύμιο του Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Αρθρωτό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό Μαθησιακό Περιβάλλον).

Για να ξεκινήσουμε την διαδικασία εγκατάστασης Moodle επιλέγουμε, μετά από σύνδεση στο www.sch.gr, διαδοχικά mySch→Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL και ακολουθούμε στην συνέχεια τα παρακάτω βήματα:

 • Στις Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL δημιουργούμε μία βάση δεδομένων (αν δεν υπάρχει ήδη) και κωδικό (αν δεν είναι ήδη ορισμένος).
 • Μόλις δημιουργηθεί η βάση δεδομένων συνδεόμαστε σ’ αυτή μέσω του κουμπιού «Διαχείριση βάσης». Αφού επιλέξουμε στο αριστερό μέρος την βάση που δημιουργήσαμε εκτελούμε στην καρτέλα «SQL» την ακόλουθη εντολή:
  alter database «όνομα βάσης δεδομένων» charset=utf8;
 • Κατεβάζουμε το αρχείο της τελευταίας έκδοσης του moodle από τον επίσημο ιστότοπό του.
 • Αποσυμπιέζουμε το αρχείο που κατεβάσαμε σε ένα φάκελο στον υπολογιστή μας.
 • Επεξεργαζόμαστε το αρχείο (αφορά την τελευταία έκδοση moodle)
  moodle/lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php
  και αλλάζουμε την μεταβλητή $sql από
  $sql = "SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED";
  σε
  $sql = "SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ";
 • Με την χρήση ενός προγράμματος ftp, όπως το filezilla, ανεβάζουμε τα αρχεία που βρίσκονται μέσα στον φάκελο, στο χώρο της ιστοσελίδας μας στο ΠΣΔ.
 • Μετά το ανέβασμα των αρχείων επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα μας για να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση.

alt

 • Επιλέγουμε Γλώσσα «Ελληνικά», στην συνέχεια «Επόμενο» και ακολουθούμε τα βήματα στον οδηγό για να γίνει η παραμετροποίηση και η εγκατάσταση του Moodle.
 • Σε μια από τις καρτέλες του οδηγού εισάγουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που εμφανίστηκαν στον πίνακα ελέγχου (προηγούμενο βήμα).

 • Αν η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς, θα πρέπει στη σελίδα μας να εμφανιστεί η ιστοσελίδα του Moodle.