Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας πραγματοποίησε κατά το σχ. έτος 2021-2022 την πρώτη κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού στη Στοκχόλμη από τις 27-6-2022 έως τις 2-7-2022, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 2021 του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Την οργάνωση της επιμορφωτικής δράσης με τίτλο «Blended Learning: Effective Ways to Integrate Online Learning with Traditional Education» ανέλαβε ο φορέας «Motivated Learning for Everyone». Σκοπός της συγκεκριμένης επιμόρφωσης ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με τα μοντέλα μικτής μάθησης, στα οποία συνδυάζεται η παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης με την τηλεκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και ειδικό λογισμικό, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνικές στην παραδοσιακή διδασκαλία και υιοθετώντας μία μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση. Επίσης, δόθηκε έμφαση στη χρήση των καταλληλότερων εργαλείων για τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στη διδασκαλία, παρουσιάστηκαν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δραστηριότητες με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως τα Mentimeter, ClassDojo, WordArt, Plickers Cards CRAM, Actionbound, Wordwall και Padlet.

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως ευρύτερο στόχο την κατανόηση των πρακτικών που ακολουθούνται σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και συνεισέφερε στην καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού, στη διαπολιτισμική επίγνωση και στην ενσωμάτωση κοινών εκπαιδευτικών αξιών σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες καλλιέργησαν επαγγελματικές, οργανωτικές, γλωσσικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες του 21ου αιώνα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες.