Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

 1. Η παρεχόμενη σύνδεση αφορά τη συγκεκριμένη μονάδα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις εκπαιδευτικές ή τις διοικητικές της ανάγκες.
 2. Οι ADSL συνδέσεις παρέχονται σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της Δημόσιας εκπαίδευσης oι οποίες διαθέτουν γραμμή που χρεώνεται στον κεντρικό λογαριασμό του ΥπΕΠΘ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα, η μονάδα μπορεί να ζητήσει την εγκατάσταση νέου.
 3. Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη της εγκατάστασης, αναβάθμισης και χρήσης της υπηρεσίας ADSL δεν επιβαρύνουν τη μονάδα.
 4. Οι γραμμές, που εγκαθίστανται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προβλέπουν μόνο την χρήση του διαδικτύου και όχι τηλεφωνικές κλήσεις (φραγή). Οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις δεν γίνονται αποδεκτές .
 5. Η μονάδα δεσμεύεται για την μη πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω της γραμμής που εγκαθίσταται, ακόμη και στην περίπτωση μη λειτουργίας της φραγής.
 6. Σε περιπτώσεις μεταστέγασης της μονάδας και ανάγκης μεταφοράς της γραμμής σε νέα διεύθυνση, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, είναι παρόμοια με την διαδικασία εγκατάστασης, δηλαδή αποστολή αιτήματος προς το ΠΣΔ.
 7. Σύμφωνα με το www.sch.gr/adsl προβλέπονται δύο τρόποι σύνδεσης
  • Τρόπος Σύνδεσης 1: Χρήση ADSL modem/δρομολογητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (ΟΤΕ)
  • Τρόπος Σύνδεσης 2: Χρήση ADSL δρομολογητή προδιαγραφών ΠΣΔ
 8. Προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (ADSL router)
  • Για τον τρόπο σύνδεσης 1 παρέχεται τερματικός εξοπλισμός (Μodem ? Router) από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο (ΟΤΕ).
  • Οι μονάδες αναλαμβάνουν μόνες τους το κόστος της αγοράς του τερματικού εξοπλισμού (δρομολογητής) για τον τρόπο σύνδεσης 2.
 9. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση και η χρήση των κωδικών πρόσβασης σε μαθητές ή σε τρίτους, ούτε η χρήση του λογαριασμού για σύνδεση εκτός μονάδας (σχολείου ή γραφείου).
 10. Το ΠΣΔ δικαιούται, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας, ολικά ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις από το ΠΣΔ.
 11. Το ΠΣΔ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας της παρεχόμενης σύνδεσης, ούτε για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης.