OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ/ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ («ΠΣΔ»)

Όροι χρήσης

Το παρόν περιλαμβάνει τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων/Εφαρμογών (εφεξής «οι φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές»), οι οποίες αναπτύσσονται και συντηρούνται από σχολικές και διοικητικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), ήτοι οργανικές μονάδες εντασσόμενες στην ιεραρχική δομή αυτού (ΠΔ 18/2018), καθώς και από εκπαιδευτικούς (εφεξής «οι Χρήστες της Υπηρεσίας»).

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  • Το περιεχόμενο των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων/εφαρμογών δεν πρέπει να είναι ακατάλληλο, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Είναι δε απαραίτητο να ακολουθεί τις επιταγές της νομοθεσίας και τους κανόνες χρήσης του Διαδικτύου.
  • Οι φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές πρέπει να έχουν αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα, καθώς μέσω αυτών σκοπείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού έργου. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η ανάρτηση περιεχομένου που δε σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους Χρήστες της Υπηρεσίας σύμφωνα με το Νόμο.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση περιεχόμενου για σκοπούς πλην των ανωτέρω, επί παραδείγματι, για σκοπούς συνδικαλιστικούς, προσωπικούς, κοκ.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημιστικού ή, εν γένει, περιεχομένου που αποσκοπεί σε εμπορική προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πληροφοριών, των οποίων δεν έχει ελεγχθεί η ακρίβεια ή η αλήθεια.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση περιεχομένου που διευκολύνει, υποκινεί, προωθεί ή δικαιολογεί το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό, τις διακρίσεις λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλες μορφές μισαλλόδοξου λόγου.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση περιεχομένου που προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Οι φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές δεν περιλαμβάνουν (υπερ)συνδέσμους προς τρίτες ιστοσελίδες/εφαρμογές πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί ή διαπιστευθεί από το ΠΣΔ.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Στο πλαίσιο της παρεχόμενης Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων/Εφαρμογών, το ΥΠΑΙΘ και οι Χρήστες της Υπηρεσίας ενεργούν ως «Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679, «ΓΚΠΔ») και βαρύνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις που καθιερώνει η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ως εκ τούτου, οι Χρήστες της Υπηρεσίας οφείλουν:

 • Να απέχουν από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, ήτοι πληροφοριών που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, μέσω των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων/εφαρμογών, εκτός εάν κάτι τέτοιο κρίνεται απολύτως απαραίτητο στο πλαίσιο των σκοπών που επιδιώκονται. Στην περίπτωση αυτή, κατά το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής των προσωπικών δεδομένων, ζητείται η συμβουλή του αρμόδιου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων («YΠΔ») του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (email επικοινωνίας: dpo@minedu.gov.gr).
 • Να μην προβαίνουν σε εγκατάσταση αρχείων τύπου «cookies», εκτός εάν τέτοιου είδους αρχεία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων/εφαρμογών.
 • Να αναρτούν κείμενο ενημέρωσης των επισκεπτών, εφόσον μέσω των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων/εφαρμογών συλλέγονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσωπικά δεδομένα. Στο εν λόγω κείμενο θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά σε τυχόν αρχεία τύπου «cookies».
 • Να μην αναρτούν προσωπικά δεδομένα στις φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές, εάν δεν έχει προηγουμένως προσδιοριστεί και καταγραφεί κατάλληλη νομική βάση.
 • Να μην αναρτούν προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ειδική μνεία γίνεται ότι σε περίπτωση φωτογραφιών ή μαγνητοσκοπήσεων θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία λήψης συγκατάθεσης από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, κατά τα διαλαμβανόμενα στον ΓΚΠΔ.
 • Να επικαιροποιούν τακτικά τυχόν αναρτημένα στις φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές προσωπικά δεδομένα και να μεριμνούν για τη διαγραφή/ανωνυμοποίηση αυτών βάσει των σκοπών που εξυπηρετεί η ανάρτησή τους.
 • Να ενημερώνουν τον αρμόδιο ΥΠΔ αμελλητί για οποιαδήποτε περιστατικό σχετικά με την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων που είτε έχουν συλλεγεί είτε βρίσκονται αναρτημένα στις φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  • Οι φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές αναπτύσσονται από/υπό την καθοδήγηση επιστημόνων πληροφορικής.
  • Τα διαπιστευτήρια πρόσβασης των Χρηστών της Υπηρεσίας στις φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο.
  • Κατά την ανάπτυξη των ιστοσελίδων/εφαρμογών λαμβάνονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας αυτών, τα οποία γνωστοποιούνται στον αρμόδιο ΥΠΔ. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τα ήδη υλοποιηθέντα στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων.
  • Τα ανωτέρω (τεχνικά και οργανωτικά) μέτρα επαναξιολογούνται ετησίως.
  • Στις φιλοξενούμενες ιστοσελίδες/εφαρμογές αναρτάται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όπου οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται για θέματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και, εν γένει, την ασφάλεια των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων/εφαρμογών και των πληροφοριών που αυτές περιλαμβάνουν.

Η χρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι επικαιροποιούνται τακτικά. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, το ΥΠΑΙΘ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει/αναστείλει τη λειτουργία της εκάστοτε φιλοξενούμενης ιστοσελίδας/εφαρμογής.

Η τελευταία ενημέρωση των παρόντων όρων πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.