Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.ιγ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ/ ΥπΕΠΘ) υλοποιεί: Α) Προγράμματα επιμόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης. και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02. ΠΕ03. ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70. τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β’ επιπέδου).

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση
των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.ιγ
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ/
ΥπΕΠΘ) υλοποιεί:
Α) Προγράμματα επιμόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της Α’θμιας και Β’θμιας
εκπαίδευσης. και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02. ΠΕ03. ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70. τα οποία
αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του
γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί
το επόμενο βήμα μετά την επιμόρφωση Α’ επιπέδου. που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της
Πράξης «Επιʽόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
2 του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’
ΚΠΣ) και αφορούσε στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των
ΤΠΕ. Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες.
κατανεμημένες σε δύο τρίωρες επιμορφωτικές περιόδους ανά εβδομάδα (συνολικά
περίπου 16 εβδομάδες). σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιμορφωτικά
προγράμματα θα διεξαχθούν στο διάστημα Οκτώβριος 2005 έως Ιούνιος 2007 σε
επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη την χώρα και θα είναι
οργανωμένα κατά το πρότυπο των επιμορφωτικών προγραμμάτων Α΄ Επιπέδου.
Συνοπτικά. τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου
περιλαμβάνουν:
�� Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – μεθοδολογικές και
διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ.
�� Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων.
�� Την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Β) Προγράμματα εκπαίδευσης 400 επιμορφωτών. τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση
400 Μόνιμων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων κλάδων ώστε να αξιοποιηθούν ως
επιμορφωτές Β’ επιπέδου. Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Εκπαίδευσης
Επιμορφωτών είναι 350 ώρες. κατανεμημένες σε πέντε πεντάωρες επιμορφωτικές
περιόδους ανά εβδομάδα (συνολικά περίπου 14 εβδοʽάδες). Τα Προγράμματα
Εκπαίδευσης Επιμορφωτών θα διεξαχθούν στο διάστημα Οκτώβριος 2005 έως Ιούνιος
2006 σε επιλεγμένα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) σε όλη την χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο