Αξιοποιήστε σχέδια μαθήματος με τη νέα έκδοση LAMS στο ΠΣΔ

Η νέα έκδοση (v4.0) της Υπηρεσίας Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Lams) είναι διαθέσιμη στο URL https://lams.sch.gr/.

Η βασική ιδέα της υπηρεσίας είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι οργανωμένοι σε συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες συνεργάζονται, παίζουν ρόλους και παίρνουν μέρος σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες.

Με την υπηρεσία αυτή, η οποία έχει στόχο τη σχεδίαση, τη διαχείριση και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν σχέδια μαθημάτων, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διεκπεραιώσουν. Τα σχέδια αυτά αποτελούνται από δραστηριότητες στις οποίες ο εκπαιδευόμενος αλληλοεπιδρά με τον εκπαιδευτικό αλλά και με τους άλλους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η συνομιλία (chat), οι ερωτήσεις και απαντήσεις, το σημειωματάριο, ο πίνακας ανακοινώσεων, η συζήτηση (Forum) κ.α.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία (https://lams.sch.gr/) και το περιεχόμενο της είναι ελεύθερη για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους, κάνοντας είσοδο σε αυτή με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν τα μαθήματα σχεδιάζονται περιλαμβάνοντας μαθησιακές δραστηριότητες που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Επιπλέον, όταν στοχεύουν στην διευκόλυνση της μάθησης του σε αντίθεση με την παραδοσιακή απλή μεταφορά γνώσης.

Το περιβάλλον του είναι σχεδιασμένο με βάση αρχές ευχρηστίας έτσι ώστε να χρειάζεται μικρός χρόνος εκμάθησης, ενώ η δημιουργία ακολουθιών μπορεί να γίνει με χειρισμό εικονικών αναπαραστάσεων αντικειμένων σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον. Λόγω όλων των παραπάνω, αποτελεί ένα φιλικό περιβάλλον σχεδίασης, διαχείρισης, παροχής και «εκτέλεσης» ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) μέσω του οποίου υποστηρίζεται ο σχεδιασμός μάθησης (learning design). Τα παλαιότερα ΣΔΜ χρησιμοποιούνται περισσότερο για την απλή διάθεση μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα πιο προχωρημένα ΣΔΜ υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους βοηθώντας τους να συμμετέχουν ενεργά σε μαθησιακές δραστηριότητες, αλλά και υποστηρίζουν τους νέους ρόλους του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή, συντονιστή και εμψυχωτή της μαθησιακής διεργασίας

Ο χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικούς ρόλους όπως Διαχειριστής Μαθήματος (Course Manager) Εκπαιδευόμενος (Learner), Επόπτης (Monitor) και Συγγραφέας (Author). Ο Διαχειριστής του μαθήματος εισάγει τους εκπαιδευόμενους που ανήκουν στην μονάδα του χρησιμοποιώντας τα username που έχουν στο ΠΣΔ. Στη συνέχεια ο εκπαιδευόμενος μπαίνοντας με τα προσωπικά του στοιχεία μπορεί να εκτελέσει τα αντίστοιχα μαθήματα.

Τα είδη δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού και ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες:

 1. Εργαλεία Πληροφόρησης
 • Παροχή πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή (ήχος, κείμενο, βίντεο, url κ.α)
 1. Εργαλεία Συνεργασίας
 • Συνεργασία του εκπαιδευόμενου με εκπαιδευτικούς και λοιπούς εκπαιδευόμενους (chat, forum κ.α)
 1. Εργαλεία Αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων με τη μορφή ερωτήσεων, ερωτηματολογίων, υποβολή ασκήσεων κ.α.
 1. Εργαλεία Ανατροφοδότησης
 • Συλλογή πληροφοριών από τους εκπαιδευόμενους με μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων, ψηφοφοριών κ.α.
 1. Ομαδικές Δραστηριότητες
 • Εργαλεία τα οποία προσφέρουν μάθηση σε ομάδες όπως η Συνομιλία, η Συζήτηση κ.α.

Το Lams δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου του μαθήματος. Επιπλέον, δημιουργεί φάκελο εργασιών εκπαιδευόμενου και δυνατότητα εξαγωγής του για off-line χρήση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα αλλά υπάρχει και η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων.

Νέες δυνατότητες του Lams 4.0

 • Ολοκληρωμένη τράπεζα ερωτήσεων: Όλες οι ερωτήσεις είναι μαζεμένες σε ένα μέρος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις ξαναχρησιμοποιήσει. Οι ερωτήσεις έχουν εκδόσεις, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να παρακολουθεί την απόδοση τους με ισχυρά αναλυτικά στοιχεία για όσο οι ερωτήσεις αυτές είναι ενεργές.
 • Μαθησιακά αποτελέσματα: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χαρτογραφήσει το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθησιακά αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητες ενός σχεδίου μάθησης. Επιπλέον, αξιολογεί την απόδοση των εκπαιδευόμενων απευθείας στα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Νέο εργαλείο ομότιμης αξιολόγησης: Δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να βαθμολογούν, να ταξινομούν και να σχολιάζουν τη δική τους αλλά και άλλων εκπαιδευόμενων την εργασία/απόδοση.
 • Ενσωμάτωση εμπλουτισμένων μέσων, εικόνων, βίντεο απευθείας σε οποιονδήποτε επεξεργαστή HTML: Εάν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί εξωτερικό περιεχόμενο στη διδασκαλία του, το νέο Lams διευκολύνει την ενσωμάτωση περιεχομένου από ιστότοπους όπως: youtube, Wikipedia, GitHub κ.α.
 • Νέα πύλη με κωδικό πρόσβασης: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει τις πύλες του μαθήματος χρησιμοποιώντας κωδικούς πρόσβασης. Μόνο όταν δοθεί ο κωδικός αυτός οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν στο υπόλοιπο του μαθήματος.

 

Οδηγοί - Εκπαιδευτικά videos​: https://lams.sch.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CE%AF/

Επικοινωνία

Μπορείτε  να χρησιμοποιείτε  το online σύστημα καταγραφής αιτημάτων / προβλημάτων στη διεύθυνση https://helpdesk.sch.gr/?category_id=9315

Φορέας Υλοποίησης ΠΣΔ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής