Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΠΣΔ

Έκδοση: 3.0
Ημερομηνία: 21/11/2023

1 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να καθοριστεί και να διατυπωθεί το γενικότερο πλαίσιο και οι βασικές αρχές που θέτει και εφαρμόζει το «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» (εφεξής το «ΠΣΔ») για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους.

2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται το ΠΣΔ στο πλαίσιο της λειτουργίας του.

3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπεύθυνος για την εφαρμογή της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ο:

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εφεξής ΥΠΔ)

Για την εφαρμογή της Πολιτικής στο ΠΣΔ και τον καθορισμό τεχνικών μέτρων ο ΥΠΔ συνεργάζεται με:

 • την Επιστημονική Επιτροπή Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με σύνθεση αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο (επιστημονικό υπεύθυνο) του ΙΤΥΕ και από έναν εκπρόσωπο ανά φορέα λειτουργίας του ΠΣΔ (με τους αναπληρωτές τους),
 • την Τεχνική Επιτροπή Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με σύνθεση αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο  (τεχνικό υπεύθυνο) του ΙΤΥΕ και από ένα εκπρόσωπο (τεχνικό υπεύθυνο) ανά φορέα λειτουργίας του ΠΣΔ (με τους αναπληρωτές τους), και
 • με όλους τους συνεργάτες των φορέων λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του ΙΤΥΕ, που διαχειρίζονται ή/και έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

 

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.1 Γενικά

Το ΠΣΔ αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαχειρίζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική του στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΚ (εφεξής ΓΚΠΔ) και της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019).

Με την παρούσα δήλωση το ΠΣΔ επιθυμεί:

 • να ενημερώσει τα υποκείμενα δεδομένων με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση προσώπων,
 • να προσδιορίσει τις κατηγορίες των δεδομένων, τις πηγές των δεδομένων (όταν τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο) και τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων,
 • να ενημερώσει για τη δυνατότητα των υποκειμένων να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, την ευχέρεια των προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζόμενων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
 • να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την τήρηση των σχετικών πολιτικών προστασίας και εγγυήσεων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από το ΠΣΔ αλλά και τους εργαζομένους στους φορείς λειτουργίας του.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, λήψη αντιγράφου της παρούσης δήλωσης, άσκηση κάποιου από τα σχετιζόμενα με τα προσωπικά  δεδομένα δικαιώματα, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ – DPO).

4.2 Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180– Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.g

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
κα Γιαννακάκη Αντιγόνη
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Email: dpo@minedu.gov.gr

4.3 Εκτελών την Επεξεργασία

Εκτελών την Επεξεργασίας είναι το:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)
Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη
26504 Ρίο (Πάτρα)
Τηλέφωνο – Φαξ: 2610 960 300 – 2610 960 490
Email: info.cti@cti.gr

 

4.4 Ποιος συλλέγει προσωπικά δεδομένα;

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν3966/2011, η διοίκηση και η διαχείριση του ΠΣΔ ασκούνται από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Για το σκοπό αυτό το ΙΤΥΕ συνέστησε τη Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (http://nts.cti.gr), η οποία στην παρούσα φάση, συνεργάζεται, συντονίζει και διοικεί εξειδικευμένες ομάδες δικτύων από επτά (7) Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Οι φορείς αυτοί αφενός υποστηρίζουν τις σχολικές/διοικητικές μονάδες της περιοχής τους, αφετέρου ορισμένοι από αυτούς αναπτύσσουν και υποστηρίζουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης του ΠΣΔ.

Προσωπικά δεδομένα συλλέγει το ΙΤΥΕ  κατ’ εντολή του ΥΠΑΙΘ (Υπευθύνου Επεξεργασίας), σύμφωνα με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι προαναφερθέντες φορείς λειτουργίας του.

Η παρούσα δήλωση καλύπτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΠΣΔ κατά την λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΠΣΔ σε ιστοτόπους, πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων.

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση, κάθε άλλης μορφής διάθεση, ο συσχετισμός ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή προσωπικών δεδομένων, είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο).

4.5 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό (online) αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

4.5.1 Κατά την εγγραφή στο ΠΣΔ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΠΣΔ κατά την εγγραφή χρηστών ποικίλουν για κάθε κατηγορία χρηστών.

Προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) που συλλέγονται κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΔ είναι τα ακόλουθα:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Πατρώνυμο
 • Έτος γέννησης το οποίο δεν αποθηκεύεται στα αρχεία του ΠΣΔ.
 • Αριθμός μητρώου ή/και ΑΦΜ
 • Κλάδος/Ειδικότητα
 • Υπηρεσιακή Ιδιότητα
 • Σχολική/ές ή άλλη/ες μονάδα/ες που υπηρετεί
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Όνομα χρήστη
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • E-mail ανάκτησης κωδικού πρόσβασης
 • Κινητό (προαιρετικά για ανάκτηση κωδικού πρόσβασης)

 

Προσωπικά δεδομένα μαθητών

Τα προσωπικά δεδομένα μαθητών που συλλέγονται κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΔ είναι τα κάτωθι:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Επώνυμο και Όνομα Κηδεμόνα
 • Αριθμός Μαθητικού Μητρώου
 • Σχολείο
 • Τάξη
 • Τμήμα
 • Όνομα χρήστη
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα
 • E-mail κηδεμόνα
 • Κινητό κηδεμόνα

 

Προσωπικά δεδομένα διοικητικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα προσωπικά δεδομένα διοικητικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συλλέγονται κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΔ είναι τα κάτωθι:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Πατρώνυμο
 • ΑΦΜ
 • Κλάδος/Ειδικότητα
 • Υπηρεσιακή Ιδιότητα
 • Σχολική/ές ή άλλη/ες μονάδα/ες που υπηρετεί
 • Όνομα χρήστη
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Κωδικός πρόσβασης
 • E-mail ανάκτησης κωδικού πρόσβασης
 • Κινητό (προαιρετικά για ανάκτηση κωδικού πρόσβασης)

 

Προσωπικό φορέων λειτουργίας ΠΣΔ

Τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού των φορέων λειτουργίας του ΠΣΔ που συλλέγονται κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΔ είναι τα κάτωθι:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Πατρώνυμο
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Φορέας
 • Όνομα χρήστη
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Κινητό (προαιρετικά για ανάκτηση κωδικού πρόσβασης)
 • E-mail ανάκτησης κωδικού πρόσβασης

 

4.5.2 Κατά την ανάκτηση κωδικού πρόσβασης λογαριασμού

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του συνθηματικού ΠΣΔ μέσω του https://register.sch.gr/ (δεν έχει οριστεί κινητό τηλέφωνο ή email ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης) συλλέγονται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα χρηστών του ΠΣΔ κατά την επικοινωνία τους με την υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών (helpdesk):

 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Αριθμός Μητρώου
 • Ειδικότητα
 • Προσωπικό email
 • Κινητό Τηλέφωνο

Λόγω της φύσης των δεδομένων που διαχειρίζεται, και προς ελαχιστοποίηση τυχόν λειτουργικών κινδύνων αλλά και κινδύνων ατομικής βλάβης, το ΠΣΔ έχει ορίσει και εφαρμόζει εμπεριστατωμένη πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων διαρροών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που καλύπτουν τη δημιουργία, αποθήκευση, τροποποίηση και όποτε απαιτείται, διαγραφή τους, όπως και τη συστηματική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back-ups) στο πλαίσιο και της λειτουργίας του.

4.6 Χρήση cookies

Επίσης, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένα είδη δεδομένων κάθε φορά που οποιοδήποτε (πιστοποιημένος ή μη χρήστης) επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του ΠΣΔ ή τον δικτυακό τόπο των επιμέρους ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται.

Συγκεκριμένα, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, τοποθετείται ένα ή περισσότερα cookies στον υπολογιστή του ή γίνεται ανάγνωση των cookies, εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο παλαιότερα. Η χρήση των cookies γίνεται για να μπορούν να λειτουργήσουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες (ενδεικτικά χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση και διατήρηση της συνεδρίας, για την αναγνώριση πιστοποιημένων χρηστών κλπ.).

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, ώστε να απορρίψετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Εάν απορρίψετε τα cookies, ενδεχόμενα κάποιες υπηρεσίες να μην λειτουργούν ορθά. Να επισημάνουμε ότι ένα cookie αποτελεί ένα αρχείο κειμένου τοποθετημένο στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή ενός δικτυακού τόπου (web server). Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας.

4.7 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα ειδικών κατηγοριών των χρηστών. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενετικά βιομετρικά δεδομένα κ.λπ., τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων και λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των δεδομένων.

4.8 Δημιουργία προφίλ

Το ΠΣΔ χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για κατηγοριοποίηση των χρηστών του (π.χ. βάση ειδικότητας, ρόλου κλπ.) με σκοπό την πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, την εγγραφή σε υπηρεσιακές λίστες αλληλογραφίας, τη δημιουργία συνεργατικών ομάδων ανάλογα με το σχολείο, την Δ/νση Εκπαίδευσης τον κλάδο/ειδικότητα, το σχολείο ή άλλη μονάδα, την υπηρεσιακή ιδιότητα και την τάξη τμήμα για τους μαθητές.

Το ΠΣΔ δεν συλλέγει στοιχεία για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών από τους χρήστες και δεν δημιουργεί αντίστοιχο προφίλ.

4.9 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι ανάλογος της εκάστοτε επιτελούμενης λειτουργίας και δεν υπάρχουν δευτερεύουσες χρήσεις, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον δηλωθέντα σκοπό.

Η εγγραφή στο ΠΣΔ και μέρος της λειτουργικότητας των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών απαιτεί έγκυρη συγκατάθεση όπως αυτή παρατίθεται παρακάτω. Ειδικότερα:

 • Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, μαθητών και διοικητικών υπαλλήλων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία οι ίδιοι χορηγούν κατά την εγγραφή τους στο ΠΣΔ χρησιμοποιούνται για λόγους πιστοποίησης των χρηστών και επαλήθευσης της δυνατότητας πρόσβασής τους στο ΠΣΔ.
 • Tα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών (https://sso.sch.gr/) με σκοπό την πρόσβαση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των υφισταμένων δομών του, όπως Περιφερειακές Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΤΥΕ Διόφαντος» (Διεύθυνση Εκδόσεων, Φωτόδενδρο κλπ) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
 • Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ΠΣΔ που παρέχονται κατά την επικοινωνία με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk) – τηλεφωνικά ή μέσω του πληροφοριακού συστήματος helpdesk (πχ τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση ή άλλα στοιχεία) που παρέχονται από τον χρήστη κατά την υποβολή αιτημάτων υποστήριξη -χρησιμοποιούνται για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες (π.χ. ανάκτηση κωδικού πρόσβασης, αντιμετώπιση δυσλειτουργίας, παροχή ειδικών ρυθμίσεων κλπ).
 • Το όνομα χρήστη (username) και η IP διεύθυνση του υπολογιστικού συστήματος από το οποίο συνδέεται ο εκάστοτε χρήστης καταγράφονται για λόγους παρακολούθησης του δικτύου, εξασφάλισης της ορθολογικής χρήσης των πόρων του ΠΣΔ (δικτυακών, αποθηκευτικών και υπολογιστικών) και ελέγχου συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΠΣΔ και γενικότερα τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, που υποβάλλεται κατά τη διαδικασία ανάκτησης του κωδικών πρόσβασης των χρηστών μας σύμφωνα με την ιστοσελίδα https://www.sch.gr/password εφόσον ακολουθηθεί η μέθοδος ανάκτησης με φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.
 • Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στατιστική ανάλυση με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρήση των υπηρεσιών, τον σχεδιασμό νέων και την αναβάθμιση υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

4.10 Ποια είναι η νόμιμη βάση της επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παραπάνω υποκειμένων, βασίζεται είτε στην ταυτοποίηση της ιδιότητας των χρηστών και των προσωπικών τους δεδομένων για την εγγραφή τους στο ΠΣΔ, είτε στην πιστοποίηση χρηστών για την πρόσβασή και χρήση των υπηρεσιών του ΠΣΔ, είτε σε υποχρέωση συμμόρφωσης του ΠΣΔ προς έννομες υποχρεώσεις του (εν γένει υποχρεώσεις του ως Δημόσιο Δίκτυο), είτε προς εξυπηρέτηση ιδίου εννόμου συμφέροντος (ασφάλεια υποδομών και υπηρεσιών, βελτιστοποίηση λειτουργίας, στατιστική ανάλυση, κτλ.).

Στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση βασίζεται σε συγκατάθεση, το υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει, ευχερώς και ανά πάσα στιγμή.

4.11 Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους: Σε ποιόν δύναται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα

Το ΠΣΔ κατά κανόνα δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων. Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση που η συμπεριφορά του χρήστη ή χρήση υπηρεσίας του ΠΣΔ αντίκειται στους νόμους ή τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας. Οι σχετικές πληροφορίες θα διαβιβάζονται στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές εφόσον ζητηθούν από αυτές στα πλαίσια οποιασδήποτε έρευνας. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πληροφορίες του χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του τίθενται στη διάθεση των αρχών.
 • Κατά την υλοποίηση έργων ΤΠΕ στις σχολικές και διοικητικές μονάδες του ΠΣΔ για λόγους συντονισμού και επικοινωνίας με εξωτερικούς αναδόχους (προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών) και πάντα σύμφωνα με την συγκατάθεση του υποκειμένου (συνήθως αφορά τον υπεύθυνο της Μονάδας ή εκπρόσωπο του).

Επισημαίνουμε ότι διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους, και απαγορεύεται αυτοί να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς, επιπροσθέτως δε έχουν προηγουμένως δεσμευθεί έναντι του ΠΣΔ για τις σχετικές υποχρεώσεις τους σε ότι αφορά την μη χρήση των δεδομένων για σκοπό άλλον πέραν της εκτέλεσης της επεξεργασίας, την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εν γένει συμμόρφωση προς τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.12 Πόσο διάστημα διατηρούνται οι λογαριασμοί των χρηστών και τα δεδομένα των εφαρμογών

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται πρωτίστως από τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και η απλή τήρησή τους συνιστά πράξη επεξεργασίας, η οποία επιτρέπεται μόνο εφόσον διέπεται από τις αρχές επεξεργασίας.

Ο χρόνος διατήρησης των λογαριασμών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών διαμορφώνεται ως εξής:

Χρόνος διατήρησης λογαριασμών και προσωπικών δεδομένων μαθητών

Οι λογαριασμοί των μαθητών, καθώς και τα δεδομένα των υπηρεσιών και το περιεχόμενο των εφαρμογών που σχετίζονται με τον χρήστη (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοπος, κτλ.), διατηρούνται για όσο διάστημα υφίσταται η μαθητική ιδιότητα τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι λογαριασμοί των μαθητών απενεργοποιούνται με την αποφοίτηση τους όπως αυτή προκύπτει από την ενημέρωση των λογαριασμών των μαθητών από στοιχεία που αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα Myschool. Πριν την απενεργοποίηση του λογαριασμού, ο μαθητής ενημερώνεται σχετικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχοντας διάστημα τριών (3) μηνών για την απόσυρση ή/και αντιγραφή των δεδομένων του και του περιεχομένου από τις υπηρεσίες του ΠΣΔ. Μετά την εκπνοή του διαστήματος των τριών (3) μηνών ο λογαριασμός του απενεργοποιείται.

Χρόνος διατήρησης λογαριασμών και προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι λογαριασμοί των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα δεδομένα των υπηρεσιών και το περιεχόμενο των εφαρμογών που σχετίζονται με τον χρήστη (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοπος, κτλ.), διατηρούνται για το διάστημα που υπηρετούν, καθώς και μετά την συνταξιοδότηση τους. Ειδικά, για τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, το σύστημα χρηστών παρακολουθεί την δραστηριότητα (login) του λογαριασμού τους. Αν ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός δεν παρουσιάσει δραστηριότητα εισόδου για διάστημα άνω του ενός (1) έτους λαμβάνει ειδοποίηση για κατάργηση του λογαριασμού του, δίνοντας του περιθώριο ενός (1) μήνα για να συνδεθεί σε μια υπηρεσία του ΠΣΔ, ώστε να διατηρηθεί ο λογαριασμός του ως ενεργός. Αν μέσα στο διάστημα του ενός (1) μήνα, ο χρήστης δεν χαρακτηρισθεί ως ενεργός, ξεκινά η διαδικασία απενεργοποίησης του λογαριασμού του.

Πριν τη απενεργοποίηση του λογαριασμού, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχοντας διάστημα τριών (3) μηνών για την απόσυρση ή/και αντιγραφή των δεδομένων του και του περιεχομένου από τις υπηρεσίες του ΠΣΔ. Μετά την εκπνοή του διαστήματος των τριών (3) μηνών ο λογαριασμός του απενεργοποιείται. Οι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ζητήσουν την κατάργηση του λογαριασμού τους μετά την παύση της υπηρεσιακής τους ιδιότητας (λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης παύσης εκπαιδευτικής ή υπηρεσιακής τους ιδιότητας). Και στην περίπτωση αυτή, ακολουθεί η ενημέρωση τους για απόσυρση των δεδομένων εφαρμογών και υπηρεσιών σύμφωνα με την διαδικασία που περιεγράφηκε παραπάνω.

Οριστική διαγραφή λογαριασμών και δεδομένων χρηστών ΠΣΔ

Ανεξαρτήτως του τύπου λογαριασμού (μαθητή, εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), μετά την εκπνοή του διαστήματος τριών (3) μηνών από την ενημέρωση για την επικείμενη απενεργοποίηση, τα δεδομένα του λογαριασμού και το περιεχόμενο των υπηρεσιών και  εφαρμογών που σχετίζονται με αυτόν, λαμβάνονται ως εφεδρικά αντίγραφα όπου και διατηρούνται για διάστημα ενός (1) έτους. Ταυτόχρονα ο λογαριασμός, τα δεδομένα και το περιεχόμενο των υπηρεσιών και εφαρμογών διαγράφονται. Μετά την εκπνοή του ενός (1) έτους, τα εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων του λογαριασμού διαγράφονται οριστικά.

Χρόνος διατήρησης έγγραφων αιτήσεων

Τα έγγραφα αιτήματα (συνήθως fax) για ανάκτηση κωδικού ή παροχή άλλου τύπου αρωγής, αποθηκεύονται σε φυλασσόμενο ερμάριο.
Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για ένα (1) έτος από την υποβολή τους, για λόγους ελέγχου ορθότητάς των ενεργειών, και στη συνέχεια καταστρέφονται.

4.13 Ποια είναι τα δικαιώματά σας (των υποκειμένων)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματα, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Για το σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση – Πολιτική Προστασίας και σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων.
 • Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή.
 • Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει είναι φορητά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν, να αντιγραφούν ή να μεταβιβαστούν ηλεκτρονικά.
 • Το δικαίωμα διαγραφής. Εφόσον ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης υφίσταται για την επεξεργασία για άμεση εμπορική προώθηση.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην τοπική εποπτική αρχή - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - όσον αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, χρησιμοποιώντας το έντυπο ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή με αντίστοιχο αίτημα προς το Helpdesk του ΠΣΔ, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς ή ηλεκτρονικά για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή, όπως για παράδειγμα όταν η ικανοποίηση του δικαιώματος αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση ή προσκρούει σε συμβατική νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Εάν πάντως θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση του ΠΣΔ αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΠΣΔ συμπληρώνοντας το έντυπο ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για το σχετικό ζήτημα. Έχοντας ασκήσει προς το ΠΣΔ τα δικαιώματά σας, το ΠΣΔ θα ακολουθήσει την απαιτούμενη διαδικασία για αναφορά και διαχείριση του περιστατικού. Αν δεν λάβετε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο (2) μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από το ΠΣΔ δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, δύναστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr , φαξ 2106475628.

4.14 Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα

Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα από κατάχρηση, επέμβαση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για την πιστοποίηση των χρηστών, τον έλεγχο πρόσβασης, την ασφάλεια των δεδομένων, όπως και την διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται, ψευδωνυμοποιούνται και καθίστανται ανώνυμα, όπου είναι απαραίτητο και εφικτό.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε αρμοδίους εργαζομένους και συνεργάτες των φορέων λειτουργίας του ΠΣΔ και μόνο εφόσον είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΠΣΔ και των χρηστών του, υπόκειται δε σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, όταν ανατίθεται και εκτελείται επεξεργασία από τρίτους.

4.15 Ποιες οι υποχρεώσεις των εργαζομένων φορέων λειτουργίας του ΠΣΔ

Οι εργαζόμενοι των φορέων λειτουργίας του ΠΣΔ (συνολικά οκτώ (8) φορείς) δεσμεύονται να διαφυλάττουν και να προστατεύουν την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιέρχονται εις γνώση τους στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτής ή/και στα οποία έχουν πρόσβαση ή/και των οποίων προβαίνουν σε επεξεργασία, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της κύριας σύμβασης με τον εκάστοτε φορέα λειτουργίας του ΠΣΔ αλλά και μετά τη λήξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο.

Συγκεκριμένα το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ως συντονιστής λειτουργίας του ΠΣΔ κατά την διάρκεια σύμπραξης με τους φορείς λειτουργίας ΠΣΔ, υπογράφει σχετικές δηλώσεις εμπιστευτικότητας στις οποίες και αναφέρονται σχετικά οι κάτωθι υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα o εκάστοτε εργαζόμενος υποχρεούται:

 • Να μην προβαίνει σε κοινοποίηση, διαβίβαση ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, παρά μόνον εφόσον αυτό καθίσταται απολύτως απαραίτητο στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του και για λόγους διεκπεραίωσης της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή απαιτείται από διάταξη νόμου.
 • Να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα τηρώντας τις εντολές του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ/ΥΠΑΙΘ) και του επιστημονικού υπεύθυνου του συμπράττοντα φορέα ΠΣΔ και λαμβάνοντας τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποδεικνύονται στην πολιτική ασφαλείας του ΠΣΔ.
 • Να μην χρησιμοποιεί χωρίς γραπτή έγκριση του ΥΠΑΙΘ για προσωπικό του όφελος ή σκοπούς ή για όφελος ή σκοπούς τρίτου, προσωπικά δεδομένα που κατέχει και διαχειρίζεται το ΠΣΔ.
 • Να μην προβαίνει σε αθέμιτη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επέμβαση, συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, χρήση, διάδοση και κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχετισμό, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή και περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο του ΠΣΔ.
 • Να ενημερώνει εγκαίρως, και το αργότερο εντός 24 ωρών τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του ΠΣΔ για οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών δεδομένων υποπέσει στην αντίληψή του, περιλαμβανομένης της παραβίασης της ασφάλειας του φυσικού ή/και του ηλεκτρονικού αρχείου των προσωπικών δεδομένων εν γένει, η οποία συνεπάγεται ή μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση στα αρχεία του ΠΣΔ.
 • Να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΠΣΔ για οποιοδήποτε ζήτημα ή απορία προκύψει σχετικά με προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπόψιν του ή πέφτουν στην αντίληψή του στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του.
 • Να παρέχει εν γένει κάθε βοήθεια στο ΠΣΔ προκειμένου να προστατεύσει τον απόρρητο χαρακτήρα, την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο ίδιος ή τρίτος , άμεσα ή έμμεσα, αποκάλυψε ή άλλως διέθεσε σε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη ή κάτοχο και να συνεργάζεται με το ΠΣΔ, ώστε αυτό να ανακτήσει την κατοχή των προσωπικών δεδομένων και να εμποδίσει περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τηρεί το ΠΣΔ.
 • Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος νόμιμα κληθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, πέραν όσων απαιτούνται στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, θα παράσχει άμεσα στο ΠΣΔ έγγραφη ειδοποίηση πριν την εν λόγω αποκάλυψη, προκειμένου να επιτραπεί στο ΠΣΔ να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του ενώπιον όλων των αρχών ή/και δικαστηρίων, εκτός εάν η ειδοποίηση αυτή είναι αντίθετη σε ή απαγορεύεται από τον νόμο.
 • Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ή έργου του εργαζόμενου με τον εκάστοτε φορέα λειτουργίας του ΠΣΔ, ο εργαζόμενος αναγνωρίζει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα πρόσβασης σε αρχεία ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρεί το ΠΣΔ και ως εκ τούτου, υποχρεούται να απέχει από κάθε κακόβουλη ενέργεια, όπως καταστροφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, αντιγραφή, κοινοποίηση, δημοσιοποίηση, διάδοση κ.ο.κ. προσωπικών δεδομένων και να παραδώσει αμέσως στον φορέα λειτουργίας του ΠΣΔ τυχόν αντικείμενα, ηλεκτρονικά αρχεία ή έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Αναγνωρίζει δε ότι οι υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στο παρόν εξακολουθούν να ισχύουν για αόριστη χρονική περίοδο.
 • Ο εργαζόμενος βεβαιώνει ότι δεν έχει συμφέροντα ή υποχρεώσεις που έρχονται σε αντίθεση με την εκπλήρωση των όρων της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες θα τον εμπόδιζαν, περιόριζαν ή επηρέαζαν στην εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων και συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως το ΠΣΔ σε περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθεί οποιαδήποτε τέτοια υποχρέωση ή συμφέρον.
 • Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του, ο εργαζόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας του ΠΣΔ. Εκτός από την αστική ευθύνη του εργαζόμενου, όπως αυτή καθορίζεται από την παρούσα και το νόμο, ο εργαζόμενος έχει και ποινική ευθύνη, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του επαγγελματικού απορρήτου.

4.16 Πώς γίνεται η επικοινωνία γενικά με το ΠΣΔ;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση της έδρας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στην διεύθυνση: Κτήριο "Δ. Μαρίτσας", υπόψη Δ/νσης ΠΣΔ & ΔΤ, Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Παν. Πατρών, 26504 Ρίο Πατρών, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sch.gr, ή στον ενιαίο αριθμό κλήσης υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών 801.11.801.81 για όλη την Ελλάδα.

4.17 Επικαιροποίηση – Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση θα αναθεωρηθεί εφόσον χρειάζεται για να προσαρμοσθεί σε νομοθετικές αλλαγές, για να ανταποκρίνεται στα σχόλια και τις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και στις αλλαγές σε υπηρεσίες και εσωτερικές διαδικασίες του ΠΣΔ. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται με ταυτόχρονη αναθεώρηση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος αυτής της Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ευρωπαϊκή ΈνωσηΚοινωνία της Πληροφορίας