Εκδήλωση του Προγράμματος Erasmus+ KA210: «GIG (Gamificated Introduction to Gamification»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+KA210:

GIG (Gamificated Introduction to Gamification)

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρες 18:00 - 20:00 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια
συνάντηση των συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Erasmus+ KA210 -
Σύμπραξη Μικρής Κλίμακας με τίτλο: GIG-Gamificated Introduction to Gamification (2021-
2-EL01-KA210-SCH-000050330) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας WebEx .
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:
⮚ η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
(συντονιστής του προγράμματος)
⮚ οι διεθνείς συνεργάτες Europass Teacher Academy (https://www.teacheracademy.eu/)
και Serious Games Interactive (https://www.seriousgames.net/en/)
⮚ 4 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου*
⮚29 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας μέσω της
Παιχνιδοποιημένης Mάθησης για την ενδυνάμωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών καθώς και τη μετατροπή των σχολικών μονάδων σε κοινότητες μάθησης μέσα
από οργανωμένες επιμορφωτικές δράσεις.
Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν 75 εκπρόσωποι των συνεργατών του έργου: οι
εκπρόσωποι των δύο διεθνών εταίρων της σύμπραξης, ο κ. Marco Fenici εκ μέρους της
Europass Τeacher Αcademy και ο κ. Simon Egefeldt-Nielsen από τη Serious Games Interactive,
10 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου εκ μέρους της ΠΔΕ
Πελοποννήσου που συντονίζει το πρόγραμμα, με βασικό εκπρόσωπό τους τον ΣΕΕ κ.
Δημήτρη Κελεφιώτη και εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
καθώς και των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στη σύμπραξη.
Στόχος της εναρκτήριας συνάντησης ήταν η γνωριμία των συνεργατών με τους διεθνείς
εταίρους και η συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος και των στόχων του.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

● Παρουσίαση του προγράμματος
● Παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν:

Dilemma-Based Learning/Dibl Digital Platform, Παιχνιδοποιημένη μάθηση (Game-
Based Learning Scenarios), PADLET, Κοινότητες Συνεργατικής Μάθησης.

● Παρουσίαση των συμμετεχόντων οργανισμών στο πρόγραμμα
Τη συνάντηση χαιρέτησε η Αν. Οργανωτική Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Πελοποννήσου κα Αικατερίνη Γκίνη.