Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΠΣΔ για τo έτος   2022».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και ειδικότερα συστήματος αποθήκευσης δεδομένων - (All Flash SAN Storage ή Hybrid SSD/HDD) για την ενίσχυση των αποθηκευτικών υποδομών του Κέντρου Δεδομένων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 / Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 2020–2022 (ΠΚ 2016ΣΕ04400000) (2020ΣΕ54700001)» με  Κωδικό 2021ΝΑ34600407 και MIS/ΟΠΣ 5149681.

Στοιχεία διαγωνισμού

Διακήρυξη Π684/27-09-2022 - Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022”
στο πλαίσιο Έργου της ΣΑ ΝΑ346, με ενάριθμο 2021ΝΑ34600407 (MIS/ΟΠΣ 5149681) και τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020-2022 (ΠΚ 2016ΣΕ04400000) (2021ΣΕ54700001)»

Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
Αριθμός και / Ημερομηνία Διακήρυξης: Π684/27-09-2022
Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 173285
Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
Προϋπολογισμός Δαπάνης: €96.774,19  € πλέον ΦΠΑ 24%
(συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 120.000,00 €)
Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
Προθεσμία απαντήσεων
διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών:
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Τρίτη, 25  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00
Προθεσμία Ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ έως την: Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 13:00
Έντυπη υποβολή Προσφορών έως την: Πέμπτη 03/11/2022 και ώρα 13:00
(εντός 3 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή)
Διενέργεια Διαγωνισμού / Αποσφράγιση προσφορών: Παρασκευή 04/11/2022 και ώρα 13:00
Τρόπος Υποβολής Προσφορών:   Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Σχετικά αρχεία