Κινητικότητα εκπαιδευτικών του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αγίου Δημητρίου στο Toρίνο της Ιταλίας

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αγίου Δημητρίου με επιτυχία ολοκλήρωσε το τύπο δραστηριότητας “Courses and Training” με κωδικό σχεδίου 2023-1-EL01-KA122-SCH-000129493 και με τίτλο "Η αναγκαιότητα καινοτόμων πρακτικών και ψηφιακών εργαλείων στο Συμπεριληπτικό Σχολείο" όπου υλοποιήθηκε  στο Τορίνο της Ιταλίας με φορέα υποδοχής τον Microkosmos.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μέρος του Σχεδίου Erasmus+ του σχολείου. Η επιμόρφωση είχε  θέμα «Συμπεριληπτικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών» (Inclusive Teachers Approaches) και πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 3 Μαρτίου 2024 με  8 Μαρτίου 2024 και από 6 Μαΐου εώς 10 Μαΐου. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μαθητών και προσωπικού, στην αναβάθμιση της παρεχόμενης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη αντιμετώπιση κρίσεων προωθώντας τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε μουσεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος χώρους του Τορίνο, που επέτρεψαν στους συμμετέχοντες  εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τον ιταλικό πολιτισμό.

Μέσα από το πρόγραμμα, δέκα εκπαιδευτικοί  επιμορφώθηκαν σε βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας και έγιναν φορείς αυτών των πρακτικών. Στη συνέχεια, σχεδίασαν λεπτομερές σχέδιο δράσης για την καλύτερη ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων γνώσεων μέσα στην τάξη. Επίσης, ενέταξαν τη διερευνητική μάθηση και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην τάξη, ώστε να αναπτυχθούν η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες συνεργασίας των μαθητών με στόχο να αποκτήσουν νέα κίνητρα για μάθηση.

Συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες που ανανέωσαν και εμπλούτισαν την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενίσχυσε την εξωστρέφεια του σχολείου και την Ευρωπαϊκή του διάσταση, γεγονός που θα επιτρέψει την υλοποίηση μελλοντικών σχεδίων υψηλής ποιότητας για τους μαθητές μας. Ως αποτέλεσμα, προέκυψαν πολλαπλά οφέλη για την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Ελπίζουμε, λοιπόν, να συμμετάσχουμε σε παρόμοια προγράμματα και στο άμεσο μέλλον.

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά   τη σημαντική αρωγή της στην προσπάθειά μας, το ΙΚΥ, το φορέα Microkosmos και τους υπεύθυνους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τη θαυμάσια αυτή ευκαιρία που μας προσέφεραν να ταξιδέψουμε στην Ιταλία, να επιμορφωθούμε, να έλθουμε σε επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας.

 

Τα προγράμματα Erasmus+ χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που αποτελεί τον Εθνικό φορέα διαχείρισης

 

Η  Ομάδα του  Erasmus+.

#ErasmusPlus

#ErasmusIKY

#ErasmusGreece

#Italy

#Microkosmos