Κινητικότητα εκπαιδευτικών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Αγ. Δημητρίου στο Ελσίνκι

Το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Αγίου Δημητρίου ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δεύτερη κινητικότητα του έργου με κωδικό σχεδίου 2023-1-EL01-KA122-SCH-000129493 και με τίτλο "Η αναγκαιότητα καινοτόμων πρακτικών και ψηφιακών εργαλείων στο Συμπεριληπτικό Σχολείο", με τύπο δραστηριότητας "Job Shadowing"  στο Ελσίνκι της Φιλανδίας με φορέα υποδοχής τον VisitEDUfinn.

Το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί πρότυπο εκπαίδευσης, αφού οι μαθητές της χώρας αριστεύουν σε διεθνείς συγκριτικές μελέτες, όπως το πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ, όπου αξιολογούνται τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και μαθητριών στα μαθηματικά, την ανάγνωση και την επιστήμη. Οι 5 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επισκέφθηκαν σχολική μονάδα της Φινλανδίας όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία, παρατηρώντας τις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται. Συμμετείχαν, επίσης, σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την χρήση ψηφιακών εργαλείων με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενίσχυση του συμπεριληπτικού χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Απριλίου 2024 έως 19 Απριλίου 2024. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μαθητών και προσωπικού, στην αναβάθμιση της παρεχόμενης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη αντιμετώπιση κρίσεων προωθώντας τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.