Οn Line Local Teacher Training Course – 2ο Νηπιαγωγείο Παιανίας

An excellent Local Teacher Training Course took place on Wednesday, April 10, 2024, online, in Athens. Kindergarten teachers, primary school teachers and IT teachers were informed about the EU Code Week and trained in the following teaching subjects by the EU CODE WEEK Leading teachers. Code activities for students Kindergarten with robots, cross-curricular integration of code activities in Primary School Language lessons, creating inclusive and engaging learning environments themed “A journey with Artificial Intelligence towards environmental awareness”.
Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στην Αθήνα, ένα εξαιρετικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δάσκαλοι πληροφορικής ενημερώθηκαν για την Εβδομάδα Κώδικα της ΕΕ και εκπαιδεύτηκαν στα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΕ. Δραστηριότητες κώδικα για μαθητές Νηπιαγωγείο με ρομπότ, διαθεματική ενσωμάτωση δραστηριοτήτων κώδικα στα μαθήματα Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου, δημιουργία περιεκτικών και ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης με θέμα “Ένα ταξίδι με Τεχνητή Νοημοσύνη προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση”.