Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια. εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού. και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας. ενεργώντας ως Αναθέτουσα με βάση την υπ. αριθ. 116 22/09/2003 απόφαση της Διεύθυνσης. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια. εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού. και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης στα πλαίσια του έργου Οριζόντια δράση δικτύωσης δημοσίων κέντρων πληροφόρησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. (Κεφ. Α Παρ 1.8 ʼρθρο 8) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19/11/2003 και ώρα 13:00μ.μ. στα Γραφεία του ΕΑΙΤΥ (Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Ρίο..

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.