Κοινωνία της Πληροφορίας

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας

8-9 Δεκεμβρίου 2003.
Divani Caravel. Αίθουσα: Ολυμπία.

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας 8-9 Δεκεμβρίου 2003. Divani Caravel. Αίθουσα: Ολυμπία.

Η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά με μετάδοση εικονοροής (video streaming) από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας