ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Η ομάδα υλοποίησης του Δικτύου Ελληνικών Σχολείων - "Ασκοί του Αιόλου" εύχεται σε όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας "Καλό Πάσχα"

Μαζί με τις ευχές μας θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την συνεργασία και το ενδιαφέρον της Διεύθυνσης Σπιουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. των Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. των Γραφείων ΔΕ. των καθηγητών και γενικά όλων των μελών της εκπαiδευτικής κοινότητας για τις προσπάθειες τους στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Δικτύου. Τις Καλύτερες Ευχές μας για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ Η ομάδα υλποίησης του Δικτύου Ελληνικών Σχολείων - "Ασκοί του Αιόλου" Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών - ΙΤΥ